Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Lubelskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Rekrutacja do II tury naboru do Projektu „Własna firma szansą na sukces” rozpocznie się 20.06.2017 r. i będzie trwała do 21.07.2017 r. włącznie.

Biura naboru do II tury projektu otwarte są od 8.00 do 16.00 w Lublinie, Chełmie i w Białej Podlaskiej:

Biuro Projektu LUBLIN – nabór będzie trwał od 20.06.2017 do 21.07.2017 r. włącznie.
ul. Bolesława Prusa 8 Budynek C lokal 17
20-064 Lublin
tel. kom.: 534 901 901, 534 803 803

Punkt rekrutacyjno-informacyjny CHEŁM – nabór będzie trwał od 20.06.2017 do 23.06.2017
ul. Rampa Brzeska 5
22-100 Chełm
tel. kom.: 534 803 803

Punkt rekrutacyjno-informacyjny BIAŁA PODLASKA – nabór będzie trwał od 26.06.2017 do 30.06.2017
ul. Łazienna 3 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskie j – sala obsługi
21-500 Biała Podlaska
tel. kom: 534 901 901

Formularz rekrutacyjny w formie papierowej powinien być złożony:

 • osobiście w biurze projektu Beneficjenta lub w punkcie rekrutacyjno-informacyjnym, w godzinach od 8:00 do 16:00
 • za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres Biura Projektu w Lublinie, ul. Bolesława Prusa 8 Budynek C lokal 17, 20-064 Lublin

Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Etapy rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:

II TURA NABORU:

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 80.

 1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji, tj.:

  INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA III CZĘŚCI FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
  „KRÓTKI OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

  UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata oraz opatrzone na każdej stronie kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata i parafką na każdej ze stron. Jednocześnie każdy z kandydatów zobowiązany jest przedstawić wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone do biura projektu celem potwierdzenia ich autentyczności.

 2. Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych (zebrane dokumenty rekrutacyjne zostaną ocenione do 5 dni roboczych od daty zamknięcia naboru. Ewentualne braki będą mogły być poprawione przez Kandydatów jednokrotnie w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu otrzymania pisma z informacją o konieczności uzupełnienia dokumentów.
 3. Informację o kryteriach oceny znajdują się w regulaminie rekrutacji uczestników.
 4. Liczba osób która zakwalifikuje się do Uczestnictwa w projekcie w I naborze to 40 osób. Kandydaci powiadamiani są o wynikach rekrutacji, w terminie 5 dni od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I i II etapu rekrutacji. Zanonimizowana, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, lista kandydatów (lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa), którzy wzięli udział w rekrutacji podawana jest do wiadomości na stronie internetowej www.dotacje.lubelskie.net.pl oraz w biurze projektu.
 5. Dokumenty do złożenia po zakwalifikowaniu się do projektu do 5 dni roboczych od otrzymania decyzji: