Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Lubelskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Projekt Własna firma szansą na sukces realizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjenci Projektu będą mogli otrzymać dotacje w wysokości 45 598,68 zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Są to dotacje w kwocie max. 23 398,68 zł oraz wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości 1850 zł / m-c.

ZASIĘG TERYTORIALNY

Obszarem działania jest teren województwa lubelskiego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 70 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących woj. Lubelskie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 31 grudnia 2018 r.

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU:

 • Kobiety i Mężczyzn,
 • Osoby niepracujące zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne
 • Jeśli jesteś kobietą – wystarczy że masz skończone 30 lat
 • Jeśli jesteś mężczyzną - musisz mieć ukończone 30 lat i mieć niskie kwalifikacje (maksymalnie średnie wykształcenie)

Jeśli masz wątpliwości czy możesz otrzymać dotację ZADZWOŃ – 534 803 803

Kto na pewno nie może wziąć udziału w projekcie:

 • Osoby, które nie ukończyły 30 roku życia!!!!
 • Osoby, które posiadają (lub posiadały) zarejestrowaną działalność gospodarczą w ostatnich 12 miesiącach (wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. KRS)
 • Osoby, które planują prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych, o których mowa w art.1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
 • Osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych
 • Osoby, które są na KRUS i posiadają gospodarstwo rolne pow. 2 ha
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
  1. wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,
  2. udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związana z wywozem,
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego,
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu,
 • Na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,