Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Lubelskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

Wtorek, 2 stycznia 2018 r.

1.01.2018 r. zmieniły się zasady rozliczeń z ZUS. Dotychczasowe rachunki nie są już dostępne. Przedsiębiorcy będą opłacać wszystkie składki na jednym przelewie, a każda firma musi je wpłacić na własne, indywidualne konto.

Przedsiębiorcy opłacą swoje składki prościej i szybciej. Nie będzie już konieczności zlecenia trzech lub czterech oddzielnych wpłat na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Wystarczy zsumować należności i wszystkie łącznie wpłacić na jednym zwykłym przelewie.

Ważne, aby przy opłacaniu składek w styczniu korzystać z nowego numeru rachunku składkowego, innego dla każdej firmy. Rachunek zawsze zawiera numer identyfikacyjny ZUS 6000 0002 026, a ostatnie 10 cyfr rachunku to numer NIP płatnika.

Jedyne informacje, jakie od 1.01.2018 r. przedsiębiorca musi wpisać na przelewie to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz numer rachunku składkowego. Nie trzeba będzie już wpisywać, jakiego okresu dotyczy wpłata. Wpłata zostanie rozliczona w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom.

Jeśli ktoś korzystał w banku z opcji stałego zlecenia, to z końcem roku zostało ono anulowane. Trzeba pamiętać o przygotowaniu nowego na indywidualny numer konta.

Wpłaty zlecone po 1.01.2018 r. na stare rachunki będą zwracane, a na koncie ZUS powstanie zaległość.

Przed wysłaniem przelewu należy sprawdzić poprawność numeru rachunku składkowego. Jeśli wpiszesz stary numer konta ZUS, bank nie przyjmie przelewu do realizacji. Jeśli wpiszesz indywidualny numer konta składkowego przypisany do innej osoby, bank zrealizuje przelew, ale na Twoim koncie ZUS odnotuje zaległość.

Zgodnie z Regulaminem przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości par. 5 pkt. 17 po przedstawieniu Uczestnika projektu dokumentów ubezpieczeniowych ZUS wraz z dowodem zapłaty oraz oświadczeniem o uregulowaniu składek ZUS wypłacana jest kolejna transza wsparcia pomostowego. Wyżej wymienione dokumenty należy składać do dnia 20 każdego miesiąca.

Czwartek, 28 grudnia 2017 r.

W związku z nadchodzącym Nowym 2018 Rokiem chcemy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę oraz życzyć wszelkiej pomyślności i pogody ducha na każdy kolejny dzień.

Niech Nowy 2018 Rok przyniesie Państwu nieprzemijające szczęście, wiele sukcesów, powodzenie i satysfakcję z podejmowanych wyzwań, a także spełnienie wszystkich, nawet tych najskrytszych, marzeń!

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, Korporacja VIP Sp. z o.o. oraz pracownicy biura projektu "Własna firma szansą na sukces".

Szczęśliwego Nowego Roku!

Czwartek, 21 grudnia 2017 r.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE – DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Przedsiębiorcom, a zwłaszcza tym, którzy korzystają z dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własna firma szansą na sukces”! Niech te święta będą czasem odpoczynku i relaksu – może krótkiej, ale na pewno potrzebnej przerwy.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, Korporacja VIP Sp. z o.o. oraz pracownicy biura projektu życzą Wam, aby te święta: były czasem spokoju i odpoczynku, pozwoliły na tak potrzebną chwilę wytchnienia, napełniły Was jeszcze większą energią do działania.

A po świętach, życzymy by Wasze firmy rozwijały się jeszcze szybciej i jeszcze prężniej niż dotychczas.

Wesołych Świąt!

Czwartek, 23 listopada 2017 r.

Beneficjent - Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając oraz Partner projektu - Korporacja VIP Sp. z o.o. informuje o zakończeniu II tury naboru do projektu „Własna firma szansą na sukces”. Poniżej Ostateczna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania oraz Rezerwowa lista biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego.

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy!

Środa, 15 listopada 2017 r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW WNIOSKUJĄCYCH O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO.

Po zakończeniu oceny Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego dla II tury naboru.

Uczestnik projektu, którego wniosek nie znalazł się na liście wstępnej liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

Odwołanie można złożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia.

Poniżej zamieszczamy listy:

Wtorek, 24 października 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o. informuje, że w związku z rozpoczętym naborem biznesplanów oraz dokumentów potrzebnych do uzyskania wsparcia finansowego dla II tury naboru do projektu "Własna firma szansą na sukces", do ostatecznej listy biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zakwalifikowanych zostanie nie 35, a 36 wniosków.

Zmiana powyższa nie narusza zapisu Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, z treści którego wynika, że „dofinansowanie w postaci środków finansowych zostanie przyznane w dwóch turach naboru wniosków:

 1. W przypadku jednorazowej dotacji inwestycyjnej – około 35 osób w każdej turze, które uzyskały największą liczbę punktów, z uwzględnieniem procedury odwołań od oceny KOW.
 2. W przypadku wsparcia pomostowego – około 35 osób w każdej turze, które uzyskały największą liczbę punktów z uwzględnieniem procedury odwołań od oceny KOW.
 3. Łącznie w okresie trwania projektu jednorazową dotacje inwestycyjną i wsparcie pomostowe otrzyma 70 osób”.

Poniedziałek, 23 października 2017 r.

Termin naboru biznesplanów oraz dokumentów potrzebnych do uzyskania wsparcia finansowego dla II tury naboru do projektu "Własna firma szansą na sukces" rozpocznie się 24.10.2017 r. i będzie trwał do 07.11.2017 r. włącznie.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wsparcia finansowego dostępne są w zakładce Dokumenty

Wymagania formalne odnośnie przygotowania dokumentów, o których mowa powyżej:

 • dokumenty należy przygotować w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały),
 • biznesplan w postaci elektronicznej będący odzwierciedleniem cyfrowym wersji papierowej składany w jednym egzemplarzu,
 • wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione; w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
 • dokumenty powinny być wypełnione komputerowo/pismem maszynowym, w języku polskim,
 • oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika Projektu,
 • oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie,
 • za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu,
 • kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • do biznesplanu powinny być dołączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
 • biznesplan musi być zgodny z obowiązującym wzorem,
 • biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),
 • komplet dokumentów powinien być trwale spięty,
 • dwa komplety dokumentów (oryginał plus kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) plus biznesplan w postaci elektronicznej należy złożyć w kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydata, imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia o jakie się ubiega.

Dokumenty należy złożyć e dwóch egzemplarzach w kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydata lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu i dokładnymi danymi adresowymi Uczestnika oraz nazwą wsparcia o jakie się ubiega, np.:

Imię i nazwisko .................
Dokładny adres ..................
Numer NIK: WFSS/..../2017
WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt "Własna firma szansą na sukces"

Ważne informacje:

 1. Na etapie składania dokumentów (biznesplanu wraz z załącznikami) należy udokumentować prawo do lokalu gdzie będzie zarejestrowana bądź prowadzona będzie działalność gospodarcza za pomocą odpowiedniego dokumentu (kopia):
  • akt własności (jeżeli akt własności dotyczy gruntu gdzie został wybudowany dom to, należy dostarczyć dokument potwierdzający odbiór budynku przez odpowiednią instytucję oraz dokument potwierdzający nadanie nr budynku lub potwierdzenie zameldowania na pobyt stały) na wszystkich dokumentach powinny być dane personalne Uczestnika Projektu.
  • umowa darowizny,
  • umowa użyczenia,
  • umowa najmu,
  • umowa przedwstępna najmu, itp.
 2. W przypadku określenia we wkładzie własnym samochodu nie będącego bezpośrednio własnością Uczestnika Projektu należy przedstawić umowę użyczenia pojazdu. Natomiastw kwestii zakupu samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia paliwa z podstawowego wsparcia pomostowego konieczne jest posiadanie dokumentu prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
 3. W przypadku zaplanowanych usług remontowo-budowlanych należy do biznesplanu dołączyć kosztorys robót budowlanych potwierdzający wysokość planowanych nakładów.
 4. W przypadku wprowadzenia w podstawowym wsparciu pomostowym pozycji, która będzie się odnosiła do opłat za lokal – należy mieć potwierdzone prawo do lokalu (umowa najmu, umowa przedwstępna najmu, itp.)
 5. Wydatki planowane w dotacji inwestycyjnej nie mogą znaleźć się w wydatkach finansowanych ze wsparcia pomostowego.
 6. We wsparciu pomostowym rodzaj materiałów zużywanych do produkcji, wykonywania usług musi być sprecyzowany (np. materiały do produkcji, półprodukty czy materiały i środki ochrony pracy).
 7. Na potwierdzenie udziału w podstawowych usługach szkoleniowo – doradczych należy dołączyć do dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie:
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zaświadczenia o ukończeniu doradztwa indywidualnego.
 8. Na dokonanie zakupów oraz rozliczenie się z dotacji inwestycyjnej jest maksymalnie2 miesiące od daty założenia działalności gospodarczej/podpisania dokumentów. Zakupów należy dokonywać zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 9. Jeżeli w Formularzu rekrutacyjnym do projektu Własna firma szansą na sukces Uczestnik Projektu deklarował zatrudnienie pracownika, założenie działalności gospodarczej w zielonym/białym sektorze gospodarki oraz wkład własny pieniężny to na etapie biznesplanu musi się wywiązać z tej deklaracji.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, kontakt telefoniczny: 534 803 803 oraz 534 901 901

Wtorek, 10 października 2017 r.

BEZZWROTNA POMOC A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW I PODATEK DOCHODOWY

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 56 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 poz. 361 z późn. zm.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 46 a), tj. dochodów otrzymanych przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Ponadto, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, zgodnie art. 21 ust. 1 pkt. 137 środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948). Ilekroć w ustawie o finansach publicznych jest mowa o środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, tj. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, a więc zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego współfinansowany przez UE jest Regionalny Program Operacyjny WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3, w ramach którego realizowany jest projekt „Własna firma szansą na sukces”.

Zatem ani wydatki z dotacji inwestycyjnej, ani ze wsparcia pomostowego nie można uznać za koszty uzyskania przychodów.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 poz. 361 z późn. zm.), środki finansowe otrzymane przez Uczestnika projektu „Własna firma szansą na sukces” jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich są wolne od podatku dochodowego.

Piątek, 29 września 2017 r.

UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Z UCZESTNIKAMI I TURY NABORU PODPISANE!

Dla Uczestników I tury projektu „Własna firma szansą na sukces” 27 i 28 września, to Wielki Dzień! Od momentu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego stali się Przedsiębiorcami. Był uśmiech, były i łzy szczęścia – a wszystko to, to efekt ciężkiej pracy i determinacji, a przede wszystkim pomysłu i odwagi na otworzenie własnego biznesu!

Zobacz galerię

Wszystkim GRATULUJEMY !!!

Beneficjent - Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając
Parter projektu - Korporacja VIP Sp. z o.o.
Kierownik i Pracownicy Biura Projektu "Własna firma szansą na sukces" w Lublinie

Poniedziałek, 25 września 2017 r.

W najbliższych dniach zostaną podpisane Umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz umowy o świadczenie usług doradztwa biznesowego jako wsparcia pomostowego po udzieleniu wsparcia finansowego. W związku z tym informujemy jakie dokumenty należy dostarczyć do biura projektu do dnia podpisania umów:

 • Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS
 • Nr REGON po zarejestrowaniu po raz pierwszy działalności w CEIDG generuje się sam. Należy pobrać go ze strony GUS https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
 • Dokument potwierdzający nadanie nr NIP
 • Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy)
 • Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – druk dostępny na stronie projektu
 • Oświadczenie o nie posiadaniu długów – wzór dostępny na stronie projektu (Oświadczenie wypełnia zarówno uczestnik projektu, jak i poręczyciel numer 1 i numer 2)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego otwarcie rachunku bankowego FIRMOWEGO. Proszę pamiętać, aby dzień uruchomienia konta firmowego nie był wcześniejszy niż data rozpoczęcia działalności!
  Na potwierdzeniu otwarcia rachunku bankowego muszą być dane: posiadacza rachunku (nazwa firmy, adres), nr rachunku i nazwa banku.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimiswypełniany z datą podpisywania umowy
  Oświadczenie wypełnia zarówno uczestnik projektu, jak i poręczyciel numer 1 i numer 2
 • Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy – jeśli dotyczy

W dniu podpisywania umowy należy posiadać PIECZĄTKĘ FIRMOWĄ z dokładną nazwą firmy, adresem, nr NIP i Regon (uwzględniając wielkość liter i wszystkie znaki interpunkcyjne jak w CEIDG). W związku z tym proszę o wcześniejsze wyrobienie jej i przyniesienie ze sobą w dniu podpisywania umów.

Dokumenty potrzebne do poręczenia weksla zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości §4 pkt. 5:

„W przypadku zabezpieczenia wekslem In blanco, poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:

 1. przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż dwa lata licząc od dnia podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego),
 2. przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy i decyzję o przyznaniu emerytury,
 3. przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana i decyzję o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości (przy czym w przypadku renty przyznanej na czas określony, okres na który została przyznana nie może się kończyć wcześniej niż dwa lata od dnia podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego).

W przypadku, gdy Uczestnik projektu i Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w biurze projektu, w obecności przedstawiciela Partnera projektu. Małżonek Uczestnika projektu nie może być jego poręczycielem. Wyjątek stanowi sytuacja, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.

W niniejszym Projekcie każdy poręczyciel może udzielić poręczenia tylko jednemu Uczestnikowi projektu.”

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania personel projektu jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, kontakt telefoniczny 534 803 803, 534 901 901

Sobota, 23 września 2017 r.

Beneficjent - Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając oraz Partner projektu - Korporacja VIP Sp. z o.o. informuje o zakończeniu I tury naboru do projektu „Własna firma szansą na sukces”. Poniżej Ostateczna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.

Ostateczna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania

Niedziela, 17 września 2017 r.

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

Po zakończeniu oceny Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

Uczestnik projektu, którego wniosek nie znalazł się na liście wstępnej liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

Odwołanie można złożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia.

Poniżej zamieszczamy listy:

 1. wstępna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
 2. rezerwowa lista biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego
 3. lista biznesplanów nie rekomendowanych do dofinansowania

Piątek, 15 września 2017 r.

W dniu 15.09.2017 zakończono ocenę formalną biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożone zostało 37 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplany z załącznikami.

Wszystkie złożone biznesplany wnioskujące o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego otrzymały ocenę pozytywną.

Piątek, 8 września 2017 r.

Kolejni Uczestnicy II etapu II tury naborów do projektu „Własna firma szansą na sukces” zmagania z informacjami na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej rozpoczną już w najbliższy poniedziałek - 11 września.

 • Grupa III

  Termin szkolenia: 11-15.09.2017 r.
  Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8 Budynek PZM, Sala nr 2
  Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
  Uczestnicy szkolenia:
  WFSS/010/2017/II
  WFSS/016/2017/II
  WFSS/034/2017/II
  WFSS/045/2017/II
  WFSS/046/2017/II
  WFSS/053/2017/II
  WFSS/056/2017/II
  WFSS/058/2017/II
  WFSS/060/2017/II
  WFSS/061/2017/II
  WFSS/062/2017/II
  WFSS/063/2017/II
  WFSS/067/2017/II
 • Grupa IV

  Termin szkolenia: 11-15.09.2017 r.
  Miejsce realizacji: Krasnystaw, ul. Okrzei 4/5
  Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
  Uczestnicy szkolenia:
  WFSS/001/2017/II
  WFSS/005/2017/II
  WFSS/008/2017/II
  WFSS/009/2017/II
  WFSS/030/2017/II
  WFSS/055/2017/II
  WFSS/057/2017/II
  WFSS/066/2017/II
  WFSS/068/2017/II

Poniedziałek, 4 września 2017 r.

Uczestnicy II etapu Ii tury naborów do projektu „Własna firma szansą na sukces” rozpoczęli zmagania z informacjami na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 • Grupa I

  Termin szkolenia: 04-08.09.2017 r.
  Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8 Budynek C, Sala nr 13
  Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
  Uczestnicy szkolenia:
  WFSS/002/2017/II
  WFSS/006/2017/II
  WFSS/017/2017/II
  WFSS/028/2017/II
  WFSS/023/2017/II
  WFSS/035/2017/II
  WFSS/036/2017/II
  WFSS/043/2017/II
  WFSS/064/2017/II
 • Grupa II

  Termin szkolenia: 04-08.09.2017 r.
  Miejsce realizacji: Kraśnik, ul. Piaskowa 57, Sala wykładowa I piętro
  Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
  Uczestnicy szkolenia:
  WFSS/003/2017/II
  WFSS/025/2017/II
  WFSS/037/2017/II
  WFSS/038/2017/II
  WFSS/039/2017/II
  WFSS/042/2017/II
  WFSS/048/2017/II
  WFSS/050/2017/II
  WFSS/054/2017/II

Zobacz galerię

Wtorek, 29 sierpnia 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach II tury naboru do Projektu Własna firma szansą na sukces.

Poniżej zamieszczamy:

 • Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

  Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, kolejność na liście ustalona została wg malejącej liczby punktów otrzymanych na etapie rekrutacji. W przypadku uzyskania przez Kandydatów do projektu takiej samej liczby punków o wyższej pozycji na liście decyduje po pierwsze wyższa liczba punków przyznanych za część III.A.1. Opis planowanej działalności gospodarczej, po drugie kolejność zgłoszenia formularza rekrutacyjnego.

 • Rezerwową listę osób do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

  Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, na Liście rezerwowej umieszczone są osoby, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na Liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

  Kolejność na liście ustalona została wg malejącej liczby punktów otrzymanych na etapie rekrutacji. W przypadku uzyskania przez Kandydatów do projektu takiej samej liczby punków o wyższej pozycji na liście decyduje po pierwsze wyższa liczba punków przyznanych za część III.A.1. Opis planowanej działalności gospodarczej, po drugie kolejność zgłoszenia formularza rekrutacyjnego.

Poniedziałek, 28 sierpnia 2017 r.

Termin naboru biznesplanów oraz dokumentów potrzebnych do uzyskania wsparcia finansowego dla I tury naboru do projektu "Własna firma szansą na sukces" rozpocznie się 29.08.2017 r. i będzie trwał do 11.09.2017 r. włącznie.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wsparcia finansowego dostępne są w zakładce Dokumenty

Wymagania formalne odnośnie przygotowania dokumentów, o których mowa powyżej:

 • dokumenty należy przygotować w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały),
 • biznesplan w postaci elektronicznej będący odzwierciedleniem cyfrowym wersji papierowej składany w jednym egzemplarzu,
 • wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione; w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
 • dokumenty powinny być wypełnione komputerowo/pismem maszynowym, w języku polskim,
 • oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika Projektu,
 • oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie,
 • za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu,
 • kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • do biznesplanu powinny być dołączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
 • biznesplan musi być zgodny z obowiązującym wzorem,
 • biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),
 • komplet dokumentów powinien być trwale spięty,
 • dwa komplety dokumentów (oryginał plus kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) plus biznesplan w postaci elektronicznej należy złożyć w kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydata, imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia o jakie się ubiega.

Dokumenty należy złożyć e dwóch egzemplarzach w kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydata lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu i dokładnymi danymi adresowymi Uczestnika oraz nazwą wsparcia o jakie się ubiega, np.:

Imię i nazwisko .................
Dokładny adres ..................
Numer NIK: WFSS/..../2017
WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt "Własna firma szansą na sukces"

Ważne informacje:

 1. Na etapie składania dokumentów (biznesplanu wraz z załącznikami) należy udokumentować prawo do lokalu gdzie będzie zarejestrowana bądź prowadzona będzie działalność gospodarcza za pomocą odpowiedniego dokumentu (kopia):
  • akt własności (jeżeli akt własności dotyczy gruntu gdzie został wybudowany dom to, należy dostarczyć dokument potwierdzający odbiór budynku przez odpowiednią instytucję oraz dokument potwierdzający nadanie nr budynku lub potwierdzenie zameldowania na pobyt stały) na wszystkich dokumentach powinny być dane personalne Uczestnika Projektu.
  • umowa darowizny,
  • umowa użyczenia,
  • umowa najmu,
  • umowa przedwstępna najmu, itp.
 2. W przypadku określenia we wkładzie własnym samochodu nie będącego bezpośrednio własnością Uczestnika Projektu należy przedstawić umowę użyczenia pojazdu. Natomiastw kwestii zakupu samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia paliwa z podstawowego wsparcia pomostowego konieczne jest posiadanie dokumentu prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
 3. W przypadku zaplanowanych usług remontowo-budowlanych należy do biznesplanu dołączyć kosztorys robót budowlanych potwierdzający wysokość planowanych nakładów.
 4. W przypadku wprowadzenia w podstawowym wsparciu pomostowym pozycji, która będzie się odnosiła do opłat za lokal – należy mieć potwierdzone prawo do lokalu (umowa najmu, umowa przedwstępna najmu, itp.)
 5. Wydatki planowane w dotacji inwestycyjnej nie mogą znaleźć się w wydatkach finansowanych ze wsparcia pomostowego.
 6. We wsparciu pomostowym rodzaj materiałów zużywanych do produkcji, wykonywania usług musi być sprecyzowany (np. materiały do produkcji, półprodukty czy materiały i środki ochrony pracy).
 7. Na potwierdzenie udziału w podstawowych usługach szkoleniowo – doradczych należy dołączyć do dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie:
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zaświadczenia o ukończeniu doradztwa indywidualnego.
 8. Na dokonanie zakupów oraz rozliczenie się z dotacji inwestycyjnej jest maksymalnie2 miesiące od daty założenia działalności gospodarczej/podpisania dokumentów. Zakupów należy dokonywać zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 9. Jeżeli w Formularzu rekrutacyjnym do projektu Własna firma szansą na sukces Uczestnik Projektu deklarował zatrudnienie pracownika, założenie działalności gospodarczej w zielonym/białym sektorze gospodarki oraz wkład własny pieniężny to na etapie biznesplanu musi się wywiązać z tej deklaracji.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, kontakt telefoniczny: 534 803 803 oraz 534 901 901

Czwartek, 17 sierpnia 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach II tury naboru do Projektu "Własna firma szansą na sukces".

Poniżej zamieszczamy:

Piątek, 4 sierpnia 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje o zakończeniu oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach I etapu procesu rekrutacji do Projektu "Własna firma szansą na sukces: w II turze naboru.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

Wyniki oceny merytorycznej I etapu rekrutacji II tury naboru

Środa, 26 lipca 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje o zakończeniu oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych do Projektu "Własna firma szansą na sukces" w  II turze naboru.

Poniżej zamieszczamy Wyniki oceny formalnej.

Wyniki oceny formalnej

Czwartek, 6 lipca 2017 r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”!

Szanowni Państwo! Informujemy o przedłużeniu terminu rekrutacji do projektu „Własna firma szansą na sukces” do 21 lipca 2017 r. do godz. 16:00.

Formularz rekrutacyjny w formie papierowej powinien być złożony:

 • osobiście w biurze projektu Beneficjenta w Lublinie, ul. Bolesława Prusa 8 Budynek C lokal 17, 20-064 Lublin w godzinach od 8:00 do 16:00
 • za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres Biura Projektu, ul. Bolesława Prusa 8 Budynek C lokal 17, 20-064 Lublin

Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Więcej informacji pod numerami telefonu 534 901 901, 534 803 803

e-mail: dotacje@lubelskie.net.pl

Serdecznie zapraszamy!

Piątek, 30 czerwca 2017 r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”!

Szanowni Państwo! Informujemy o przedłużeniu terminu rekrutacji do projektu „Własna firma szansą na sukces” do 7 lipca 2017 r. do godz. 16:00.

Formularz rekrutacyjny w formie papierowej powinien być złożony:

 • osobiście w biurze projektu Beneficjenta w Lublinie, ul. Bolesława Prusa 8 Budynek C lokal 17, 20-064 Lublin w godzinach od 8:00 do 16:00
 • za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres Biura Projektu, ul. Bolesława Prusa 8 Budynek C lokal 17, 20-064 Lublin

Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Więcej informacji pod numerami telefonu 534 901 901, 534 803 803

e-mail: dotacje@lubelskie.net.pl

Serdecznie zapraszamy!

Wtorek, 20 czerwca 2017 r.

JUŻ ZNAMY PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNŚCI GOSPODARCZEJ DLA UCZESTNIKÓW II ETAPU I TURY NABORU DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”

Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej realizowane będzie w pięciu blokach tematycznych:

Blok 1. Zasady rejestracji działalności gospodarczej – 8h

 1. czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza,
 2. wybrane elementy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. profil zaufany i podpis kwalifikowany,
 4. proces zakładania działalności gospodarczej,
 5. zmiany we wpisie działalności gospodarczej.

Blok 2. Wymogi podatkowo-finansowe prowadzenia działalności gospodarczej – 8h

 1. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
 2. zasady prowadzenia działalności gospodarczej, licencje, koncesje, dotacje,
 3. rejestracja firmy: Polska Klasyfikacja Działalności, wpis do rejestru CEIDG, wpis do rejestru VAT.

Blok 3. Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie – 8h

 1. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 2. formy opodatkowania działalności gospodarczej: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne – podatek progresywny, podatek liniowy,
 3. wybór formy opodatkowania, zalety i wady różnych form opodatkowania działalności gospodarczej,
 4. podstawowe dokumenty w działalności gospodarczej: PKPIR, ewidencja przychodów, ewidencje VAT, inne ewidencje, faktury, faktury VAT, inne dowody księgowe.

Blok 4. Podstawy marketingu – 8h

 1. podstawy teoretyczne marketingu,
 2. marketing mix a 4C,
 3. formy reklamy,
 4. public relations,
 5. działania marketingowe w jednoosobowej działalności gospodarczej.

Blok 5. Wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 8h

 1. program Płatnik: instalacja, wymogi formalne i prawne, wypełnianie zgłoszeń i dokumentów rozliczeniowych,
 2. ewidencje księgowe – program Rachmistrz, Puzzle: instalacja, wprowadzanie dokumentów, wypełnianie i przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych.

Szkolenia odbywać się będą w dwóch terminach. Przewidziane są 4 grupy szkoleniowe.

Grupa I

Termin szkolenia: 26-30.06.2017 r.
Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8C, sala konferencyjna Szkoły Detektywistycznej
Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
Uczestnicy szkolenia:
WFSS/007/2017
WFSS/010/2017
WFSS/011/2017
WFSS/013/2017
WFSS/017/2017
WFSS/020/2017
WFSS/022/2017
WFSS/036/2017
WFSS/051/2017

Grupa II

Termin szkolenia: 26-30.06.2017 r.
Miejsce realizacji: Biała Podlaska, ul. Łazienna 3
Godziny szkolenia: 7.30 – 15.30
Uczestnicy szkolenia:
WFSS/003/2017
WFSS/004/2017
WFSS/006/2017
WFSS/012/2017
WFSS/014/2017
WFSS/016/2017
WFSS/029/2017
WFSS/046/2017
WFSS/052/2017
WFSS/054/2017
WFSS/055/2017

Grupa III

Termin szkolenia: 03-07.07.2017 r.
Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8C, sala konferencyjna Szkoły Detektywistycznej
Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
Uczestnicy szkolenia:
WFSS/008/2017
WFSS/024/2017
WFSS/025/2017
WFSS/027/2017
WFSS/028/2017
WFSS/031/2017
WFSS/034/2017
WFSS/039/2017
WFSS/042/2017
WFSS/043/2017

Grupa IV

Termin szkolenia: 03-07.07.2017 r.
Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8, budynek PZMOT
Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
Uczestnicy szkolenia:
WFSS/030/2017
WFSS/033/2017
WFSS/037/2017
WFSS/038/2017
WFSS/041/2017
WFSS/044/2017
WFSS/045/2017
WFSS/047/2017
WFSS/053/2017
WFSS/057/2017

Poniedziałek, 5 czerwca 2017 r.

Rekrutacja do II tury naboru do Projektu „Własna firma szansą na sukces” rozpocznie się 20.06.2017 r. i będzie trwała do 30.06.2017 r. włącznie.

Biura naboru do II tury projektu otwarte są od 8.00 do 16.00 w Lublinie, Chełmie i w Białej Podlaskiej:

Biuro Projektu LUBLIN – nabór będzie trwał od 20.06.2017 do 30.06.2017
ul. Bolesława Prusa 8 Budynek C lokal 17
20-064 Lublin
tel. kom.: 534 901 901, 534 803 803

Punkt rekrutacyjno-informacyjny CHEŁM – nabór będzie trwał od 20.06.2017 do 23.06.2017
ul. Rampa Brzeska 5
22-100 Chełm
tel. kom.: 534 803 803

Punkt rekrutacyjno-informacyjny BIAŁA PODLASKA – nabór będzie trwał od 26.06.2017 do 30.06.2017
ul. Łazienna 3 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskie j – sala obsługi
21-500 Biała Podlaska
tel. kom: 534 901 901

Formularz rekrutacyjny w formie papierowej powinien być złożony:

 • osobiście w biurze projektu Beneficjenta lub w punkcie rekrutacyjno-informacyjnym, w godzinach od 8:00 do 16:00
 • za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres Biura Projektu w Lublinie, ul. Bolesława Prusa 8 Budynek C lokal 17, 20-064 Lublin

Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Czwartek, 1 czerwca 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach pierwszej tury naboru do Projektu Własna firma szansą na sukces.

Poniżej zamieszczamy:

 • Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

  Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, kolejność na liście ustalona została wg malejącej liczby punktów otrzymanych na etapie rekrutacji. W przypadku uzyskania przez Kandydatów do projektu takiej samej liczby punków o wyższej pozycji na liście decyduje po pierwsze wyższa liczba punków przyznanych za część III.A.1. Opis planowanej działalności gospodarczej, po drugie kolejność zgłoszenia formularza rekrutacyjnego.

 • Rezerwową listę osób do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

  Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, na Liście rezerwowej umieszczone są osoby, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na Liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

  Kolejność na liście ustalona została wg malejącej liczby punktów otrzymanych na etapie rekrutacji. W przypadku uzyskania przez Kandydatów do projektu takiej samej liczby punków o wyższej pozycji na liście decyduje po pierwsze wyższa liczba punków przyznanych za część III.A.1. Opis planowanej działalności gospodarczej, po drugie kolejność zgłoszenia formularza rekrutacyjnego.

Środa, 31 maja 2017 r.

JAKĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Już jutro, 1 czerwca 2017 r. opublikowana zostanie Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Lista rezerwowa!!!!

Każda osoba, która znalazła się na ostatecznej liście osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym, zgodnie z oświadczeniem złożonym do Formularza rekrutacyjnego, w terminie 5 dni roboczych po zakwalifikowaniu się do projektu ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:

Powyższe dokumenty dostępne są na stronie projektu http://dotacje.lubelskie.net.pl/dokumenty.html

Ponadto niezbędne do udziału w projekcie jest dostarczenie:

 • KSEROKOPII OTRZYMANYCH ZAŚWIADCZEŃ DOKUMENTUJĄCYCH UZYSKANIE POMOCY DE MINIMIS W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT – jeśli dotyczy
 • ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO O NIEPOSIADANIU ZAREJESTROWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu

Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać złożony osobiście we właściwym Urzędzie Skarbowym lub przesłany pocztą przez każdego zainteresowanego treścią wpisu. Potwierdzeniem jest zaświadczenie o wpisie lub o braku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie to może zostać odebrane osobiście, przez pełnomocnika lub może być wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru - o formie odbioru decyduje wnioskodawca. Termin oczekiwania na zaświadczenie wynosi do 7 dni.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi - 17,00 zł. Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w formie gotówkowej w kasie lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769, ze zm.) wraz z przepisami wprowadzającymi (Dz. U. Nr 121, poz. 770, ze zm.);
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Wzór formularza wniosku O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wzór podania o wydanie zaświadczenia dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej

Piątek, 19 maja 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach pierwszej tury naboru do Projektu Własna firma szansą na sukces.

Poniżej zamieszczamy:

Czwartek, 11 maja 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje o zakończeniu oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach I etapu  procesu rekrutacji do Projektu Własna firma szansą na sukces w  pierwszej turze naboru.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe.

Wyniki oceny merytorycznej I etapu rekrutacji

Piątek, 28 kwietnia 2017 r.

Wyniki oceny formalnej I tury rekrutacji

Pobierz

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.

JAK OCENIĆ CZY PRZYSTĘPUJĄC DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES” MAM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE?

Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Własna firma szansą na sukces” – projekt skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach. Głownie chodzi mężczyzn, którzy nie mają wykształcenia wyższego niż: liceum, technikum czy zasadnicza szkoła zawodowa, co wynika z Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (International Standard Classification of Education, w skrócie ISCED).

Więcej...

ISED została opracowana przez UNESCO na początku lat siedemdziesiątych, aby służyła „jako narzędzie wygodne do gromadzenia i opracowywania oraz prezentowania statystyki w zakresie edukacji zarówno w poszczególnych krajach jak i na arenie międzynarodowej”. Została ona zatwierdzona przez Międzynarodową konferencję w sprawie kształcenia (Genewa 1975), a następnie uznana przez Ogólną Konferencję UNESCO, gdy organizacja ta przyjęła na swej dwudziestej sesji Zrewidowane Zalecenie dotyczące Międzynarodowej Standaryzacji Statystyki Edukacyjnej (Paryż 1978).

Najnowsza klasyfikacja, znana pod nazwą ISCED 1997 została zaaprobowana przez Konferencję Ogólną UNESCO na jej 29 sesji w listopadzie 1997 r. Przygotował ją zespół zadaniowy powołany do tego celu przez Dyrektora Generalnego i jest rezultatem rozległych konsultacji przeprowadzanych na całym świecie. Obejmuje dwie zmienne klasyfikacji: poziomy i dziedziny kształcenia.

Podstawową jednostką klasyfikacji w ISCED pozostaje „program kształcenia”. Programy kształcenia są definiowane na podstawie ich treści „jako zestaw lub następstwo działań edukacyjnych, które organizuje się by osiągnąć zdefiniowany na wstępie cel lub wyspecyfikowany zestaw zadań edukacyjnych.” Treść kształcenia jest podstawą do zakwalifikowania określonego programu kształcenia do jednego z poziomów kształcenia w klasyfikacji ISCED.

W najnowszej klasyfikacji ISCED’97 wyróżniamy siedem poziomów edukacyjnych:

 • Poziom 0 – Wychowanie przedszkolne
 • Poziom 1 –Kształcenie podstawowe lub pierwszy etap edukacji podstawowej
 • Poziom 2 – Kształcenie średnie (niższy poziom) lub drugi etap edukacji podstawowej
 • Poziom 3 – Kształcenie średnie (wyższy poziom)
 • Poziom 4 – Kształcenie powyżej średniego (nie wyższe)
 • Poziom 5 – Pierwszy etap kształcenia wyższego (nie prowadzący bezpośrednio do zaawansowanych kwalifikacji badawczych)
 • Poziom 6 – Drugi etap kształcenia wyższego (prowadzący do zaawansowanych kwalifikacji badawczych)

Rozpisanie polskiego systemu edukacji po reformie na poszczególne poziomy klasyfikacji ISCED 1997 przedstawia się następująco:

 • Poziom 0 – Przedszkole
 • Poziom 1 – Szkoła podstawowa*
 • Poziom 2A** – Gimnazjum
 • Poziom 3A – Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum;
  Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające
 • Poziom 3C – Zasadnicza szkoła zawodowa
 • Poziom 4C – Szkoły policealne
 • Poziom 5A – Wyższe studia zawodowe; Studia magisterskie;
  Studia uzupełniające magisterskie; Studia podyplomowe
 • Poziom 5B – Kolegium Nauczycielskie; Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Poziom
 • 6 – Studia doktoranckie

* W polskim systemie edukacji przed reformą wykształcenie na poziomie ukończonej szkoły podstawowej odpowiadało poziomowi 2

** Ukończenie gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy odpowiada poziomowi 2C

Piątek, 21 kwietnia 2017 r.

TRWA I TURA NABORÓW WNOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Jeszcze do poniedziałku – 24.04.2017 r. trwa I tura naborów do projektu „Własna firma szansą na sukces”. Jeżeli jeszcze nie złożyłeś/aś formularza rekrutacyjnego, to już czas najwyższy, aby dopełnić formalności!

Więcej...

Biuro projektu w Lublinie – ul. Bolesława Prusa 8, Budynek C, lokal 17 – czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600

Biuro projektu w Białej Podlaskiej – ul. Łazienna 3B – czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600

OCENA FORMALNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO PRZEPROWADZANA JEST NA BIEŻĄCO.

Aby formularz rekrutacyjny mógł być uznany za spełniony pod względem formalnym musi:

 • zostać napisany na wzorze dostępnym na stronie internetowej projektu,
 • mieć uzupełnione wszystkie niezbędne dane pozwalające na ocenę przynależności kandydata do grupy docelowej,
 • mieć załączone uzupełnione i podpisane wszystkie wymagane oświadczenia,
 • w załączeniu mieć podpisany i opatrzony adnotacją: „Zapoznałem/am się z treścią regulaminu oraz z treścią załączników do regulaminu” Regulamin rekrutacji,
 • w załączeniu zawierać aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej,
 • w załączeniu zawierać kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument – potwierdzający status osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).

UWAGA!

 • Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron.
 • ŻADNE POLE WSKAZANE DO UZUPEŁNIENIA NIE MOŻE BYĆ PUSTE. W sytuacji, gdy osoba wypełniająca w polu nie może wpisać żadnych informacji stawia kreskę (----------) lub wpisuje „nie dotyczy”.
 • Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone na każdej stronie kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem i parafką na każdej ze stron. Jednocześnie każdy z zobowiązany jest przedstawić wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone do biura projektu celem potwierdzenia ich autentyczności.
 • Dokumenty rekrutacyjne muszą być wypełniane NIEBIESKIM DŁUGOPISEM!
 • DATY: na formularzu rekrutacyjnym i oświadczeniach MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z DATĄ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW.

Jednocześnie, jeżeli na etapie oceny Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż osoba składająca formularz nie przynależy do grupy docelowej projektu – formularz rekrutacyjny nie podlega dalszej ocenie.

Istnieje możliwość JEDNOKROTNEGO WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA BŁĘDÓW FORMALNYCH w formularzu rekrutacyjnym.

O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych w formularzu osoby, których formularz nie spełnił wymagań formalnych, wzywane są NIEZWŁOCZNIE po ich wykryciu.

NA UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH, ZGODNIE Z REGULAMINEM REKRUTACJI KAŻDY MA 5 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OTRZYMANIA WEZWANIA.

Tylko poprawne pod względem formalnym formularze rekrutacyjne przekazane zostaną do oceny merytorycznej.

Jednak składając formularz rekrutacyjny należy mieć na względzie, że pod względem merytorycznym nie będzie można nanosić poprawek. Dlatego przed złożeniem formularza rekrutacyjnego należy szczególnie przyjrzeć się czy w III części Formularza rekrutacyjnego „Krótki opis planowanej działalności gospodarczej” zawarte zostały wszystkie informacje, które mogą wpłynąć na ocenę Komisji merytorycznej.

Część Formularza rekrutacyjnego „Krótki opis planowanej działalności gospodarczej” jest oceniana w skali punktowej (0-30pkt.), z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnych częściom ocen, przy czym za:

 • Opis planowanej działalności gospodarczej z uwzględnieniem, czy dana działalność gospodarcza prowadzona będzie w sektorze białej gospodarki i/lub zielonej gospodarki – otrzymać można 0-5 pkt.
 • Posiadane zasoby tj. kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej – otrzymać można 0-5 pkt.
 • Racjonalność i efektywność kosztów przedsięwzięcia – otrzymać można 0-5pkt.
 • Charakterystyka potencjalnych klientów/ odbiorców/ kontrahentów – otrzymać można 0-5 pkt.
 • Charakterystyka konkurencji – otrzymać można 0-5 pkt.
 • Stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji – otrzymać można 0-5 pkt.

Przy ocenie merytorycznej dodatkowa punktacja przysługuje za przynależność do grup docelowych. W związku z tym, dodatkowe punkty przyznawane są:

 • osobom z niepełnosprawnościami – 4 pkt.
 • osobom w wieku 50+ – 4 pkt.
 • kobietom – 4 pkt.
 • osobom z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym – 2 pkt.
 • osobom zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne – 4 pkt.
 • osobom planującym otwarcie działalności gospodarczej w sektorze białej lub zielonej gospodarki – 10 pkt.
 • osobom deklarującym zatrudnienie pracownika w trakcie 12 miesięcy od dnia złożenia działalności gospodarczej – 12 pkt.
 • osobom deklarującym wniesienie środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 5% wartości przyznanej dotacji inwestycyjnej – 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w ocenie merytorycznej za wypełniony formularz wynosi 80 pkt.

Ale to nie wszystko!

Po uzyskaniu minimum 60% punktów (48 pkt.) uczestnik projektu zostanie zaproszony na rozmowę z doradcą zawodowym. Celem rozmowy będzie analiza predyspozycji kandydata do samodzielnego złożenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Doradca za pomocą dostępnych narzędzi (teksty, rozmowa itd.) przeprowadzi analizę predyspozycji, na podstawie której wyda (pozytywną lub negatywną) ocenę. Dokonując analizy predyspozycji doradca zawodowy sporządzi pisemne uzasadnienie swojej opinii oraz przyznaje punkty w skali 0-20 pkt.

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 100 pkt.

Środa, 19 kwietnia 2017 r.

CO MOŻNA KUPIĆ ZA BEZZWROTNĄ DOTACJĘ INWESTYCYJNĄ?

Środki z bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w wysokości 23.398,68 zł, mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych. Trzeba jednak wiedzieć, że środki dotacji służą pokryciu wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej, służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstw.

Więcej...

DOTACJĘ INWESTYCYJNĄ MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA:

 • ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, których wartość przekracza 3500 zł, a przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, są kompletne, zdatne do użytku i wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności: maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.
 • ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa.
 • ZAKUP UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, przy spełnieniu łącznie wszystkich warunków:
  • cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż cena podobnego nowego sprzętu,
  • sprzedający wystawi deklarację zakupu środka trwałego, określającą jego pochodzenie (sprzedający wystawia deklarację, że środek trwały nie został nabyty ze środków publicznych w ciągu ostatnich 7 lat),
  • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.
 • INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, zakupionych w ramach wsparcia, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi, DO WYSOKOŚCI 10%.
 • ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH – zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania.
 • ZAKUP ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku). Zakres finansowania NIE MOŻE STANOWIĆ WIĘCEJ NIŻ 20% zaplanowanego budżetu.
 • ŚRODKI TRANSPORTU (jednak NIE WIĘCEJ NIŻ 50% wysokości zaplanowanego budżetu), pod warunkiem, że:
  • stanowią niezbędny element biznesplanu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w biznesplanie
  • nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów,
  • zakup środków transportu powinien być ściśle związany z rodzajem planowanej działalności gospodarczej, nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności, o której dofinansowanie starają się Uczestnicy Projektu,
  • wartość dofinansowania przeznaczonego na zakup środka transportu nie przekracza 11 500 PLN (nie dotyczy pojazdów specjalistycznych, np. koparka);
  • wartość pojazdu zostanie potwierdzona wyceną rzeczoznawcy (z zastrzeżeniem, że wycena zostanie dokonana przed zakupem pojazdu).
 • ZAKUP ŚRODKÓW OBROTOWYCH w ilości/ strukturze zapewniającej rozpoczęcie działalności i jej skuteczne prowadzenie w pierwszych miesiącach funkcjonowania (jednak nie więcej niż 50% wysokości planowanego budżetu).

Osoba, która otrzyma dofinansowanie zobowiązany będzie w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania wsparcia finansowego do rozliczenia otrzymanych środków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby dotowanej, okres ten może zostać wydłużony.

Wtorek, 18 kwietnia 2017 r.

PLANOWANY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowany koszt przedsięwzięcia, to katalog wydatków planowanych do poniesienia w celu uruchomienia własnej działalności gospodarczej (koszty kluczowe i niezbędne).

Wobec powyższego w punkcie 3. Formularza rekrutacyjnego do projektu „Własna firma szansą na sukces” - „PLANOWANY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA” należy:

 • WYSZCZEGÓLNIĆ POSZCZEGÓLNE WYDATKI PLANOWANE Z WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA według schematu:

  KATEGORIA WYDATKU

  W tej części określamy kategorie niezbędnego bądź kluczowego dla działania firmy wydatku np. sprzęt elektroniczny, maszyny, wyposażenie itp.

  WYSOKOŚĆ WYDATKU

  Określamy domniemaną kwotę, którą musimy przeznaczyć na kupno przedstawionych rzeczy

  – maksymalna kwota to 23.398,68 zł

 • WYSZCZEGÓLNIĆ WYDATKI Z WKŁADU WŁASNEGO (wg powyższego schematu)

  obligatoryjnie – 2% (467,97 zł)

  dodatkowo punktowane – minimum 5% (1.169,93 zł)

  Zobacz ile warto wnieść środków własnych

 • PODAĆ CAŁKOWITY PLANOWANY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA (dotacja + środki własne)

Zobacz przykład!

Wtorek, 18 kwietnia 2017 r.

ILE WARTO WNIEŚĆ ŚRODKÓW WŁASNYCH NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W celu zapewnienia większej trwałości udzielonego wsparcia, Uczestnik projektu jest zobligowany do wkładu środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.

2% ŚRODKÓW WŁASNYCH obliczane jest od kwoty dotacji inwestycyjnej, tj. od 23 398,68 zł i WYNOSI 467,97 ZŁ.

Osoba deklarująca WNIESIENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 5% WARTOŚCI PRZYZNANEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ, PRZY SKŁADANIU FORMULARZA REKRUTACYJNEGO MOŻE UZYSKAĆ OD KOMISJI REKRUTACYJNEJ DODATKOWYCH 10 PKT.

5% ŚRODKÓW WŁASNYCH obliczane jest od kwoty dotacji inwestycyjnej i WYNOSI 1.169,93 ZŁ.

Piątek, 14 kwietnia 2017 r.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Klientom – przyszłym Przedsiębiorcom, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju oraz aby te Święta Wielkanocne obudziły uśpione marzenia, a czas spędzony w gronie najbliższych obfitował w pomysły na własny biznes!

Biuro Projektu „Własna firma szansą na sukces”

Środa, 12 kwietnia 2017 r.

JAK PRZEBIEGA OCENA MERYTORYCZNA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”

I tura naborów do projektu „Własna Firma Szansą Na Sukces” ruszyła pełną parą.

Formularze rekrutacyjne pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Kryteria oceny szczegółowo opisane są w Regulaminie rekrutacji uczestników.

Więcej...

Ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego, zgodnie z zapisem Regulaminu, polega na przyznawaniu punktacji na podstawie następującego klucza:

 1. Część „Aktualny status potencjalnego Kandydata do projektu” (II) za punkt II.2 Maksymalnie możliwe do uzyskania jest 18 punktów z czego:
  1. osoba z niepełnosprawnościami – 4 pkt.
  2. osoba zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne – 4 pkt.
  3. osoba w wieku od 50 roku życia – 4 pkt.
  4. kobieta – 4 pkt.
  5. osoba z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym – 2 pkt.
 2. Część „Ankieta dotycząca statusu potencjalnego Kandydata do projektu” (II) za punkt II.3. Maksymalnie możliwe do uzyskania jest możliwa do uzyskania jest 32 punkty z czego:
  1. osoba planująca otwarcie działalności gospodarczej w sektorze białej lub zielonej gospodarki – 10 pkt.
  2. osoba deklarująca zatrudnienie pracownika w trakcie 12 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej – 12 pkt.
  3. osoba deklarująca wniesienie środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 5% wartości przyznanej dotacji inwestycyjnej – 10 pkt.
 3. Część Formularza rekrutacyjnego „Krótki opis planowanej działalności gospodarczej” (III) jest oceniana w skali punktowej (0-30 pkt.,) z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom ocen:
  1. opis planowanej działalności gospodarczej z uwzględnieniem, czy dana działalność gospodarcza prowadzona będzie w sektorze białej gospodarki (tj. sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych) i/lub, zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami (0-5 pkt.);
  2. posiadane zasoby tj. kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (0-5 pkt.);
  3. racjonalność i efektywność kosztu przedsięwzięcia (0-5 pkt.);
  4. charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/kontrahentów (0-5 pkt.);
  5. charakterystyka konkurencji (0-5 pkt.);
  6. stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji (0-5 pkt.).

Ocena Krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej następuje wyłącznie w przypadku, gdy kandydat spełni kryterium przynależności do grupy docelowej projektu. Ocena jest przeprowadzona przez dwóch ekspertów z zakresu przedsiębiorczości.

UWAGA!
ABY UZYSKAĆ JAK NAJWYŻSZĄ OCENĘ ZA KRÓTKI OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ WSKAZÓWKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI WYPEŁNIENIA III CZĘŚCI FORMULARZA REKRUTACYJNEGO dostępnej na stronie projektu w zakładce „Rekrutacja”. Należy mieć na względzie, że ocena komisji merytorycznej uzależniona jest od stopnia zaangażowania wypełniającego Formularz rekrutacyjny, to jest od tego jak zaprezentujemy planowaną działalność gospodarczą, i jak uzasadnimy że utrzyma się ona na rynku nie tylko przez okres 12 miesięcy – czyli w czasie trwania projektu, ale i po jego zamknięciu. Dlatego warto „zainwestować” czas, na stworzenie opisu rzetelnego, uzasadniającego wykonalność: proceduralną, finansową i organizacyjną planowanej działalności gospodarczej, a a także jej realność i trwałość.

Maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania na I etapie rekrutacji wynosi 80 pkt.

Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających pkt III Formularza rekrutacyjnego.

W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, np. 0 – najniższa punktacja i 5 – najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach Formularza rekrutacyjnego podejmuje osoba zarządzająca projektem tj. Kierownik projektu.

Na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych I etapu rekrutacji układana jest lista kandydatów, którzy złożyli Formularze rekrutacyjne, uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.

Lista kandydatów oceny merytorycznej podana będzie do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową projektu „Własna firma szansą na sukces”.

Wtorek, 11 kwietnia 2017 r.

JAK PRZEBIEGA OCENA FORMALNA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”

I tura naborów do projektu „Własna Firma Szansą Na Sukces” ruszyła pełną parą.

Projekt „Własna firma szansą na sukces” zakłada przygotowanie 80 osób do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia pomostowego dla 70 z nich.

Więcej...

W I TURZE DO ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO DOSTANIE SIĘ 40 OSÓB, A DOTACJĘ OTRZYMA 35 OSÓB. Wszystko zależy od tego, jak zostaną ocenione Formularze rekrutacyjne kandydatów do projektu.

Każdy wniosek o dotację przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia. Ocena wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu, która pozwala na ocenę wniosku o dofinansowanie. Kryteria oceny szczegółowo opisane są w Regulaminie rekrutacji uczestników.

Pierwszym etapem wyboru kandydatów do projektu jest OCENA FORMALNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. Co to znaczy?

Podczas oceny formalnej sprawdzana jest ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z KRYTERIAMI REJESTRACYJNYMI. Formularz rekrutacyjny spełnia kryteria rejestracyjne jeśli:

 • stanowi odpowiedź na konkurs,
 • złożony został we właściwej instytucji,
 • złożony został w określonym terminie,
 • wypełniony został w języku polskim na obowiązującym formularzu wniosku,
 • wszystkie niezbędne pola ma uzupełnione,
 • dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania,
 • jest kompletny i podpisany,
 • jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku.

Podczas oceny formalnej sprawdzana jest ponadto ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z KRYTERIAMI DOSTĘPU. Formularz rekrutacyjny spełnia warunki zgodne z kryteriami dostępu jeśli:

 • złoży go osoba fizyczna w wieku 30 lat i więcej
 • zamieszkująca teren województwa lubelskiego,
 • pozostająca bez pracy (zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna i mogąca wylegitymować się odpowiednim zaświadczeniem z tego urzędu),

do tego:

 • gdy formularz składa mężczyzna, to nie może mieć on wykształcenia wyższego ponad wykształcenie średnie, tzw. niskie kwalifikacje (gdy formularz składa kobieta – poziom wykształcenia nie ma znaczenia)

Kryteria dostępu, przy składaniu formularza rekrutacyjnego spełniają ponadto:

 • z osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej , które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do b). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS),
 • osoby z niepełno sprawnościami.

KAŻDA OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO PROJEKTU DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO MUSI DOŁĄCZYĆ AKTULANE ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU PRACY, W KTÓRYM JEST ZAREJESTROWANA JAKO OSOBA BEZROBOTNA.

OSOBA, KTÓRA DEKLARUJE WE WNIOSKU NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – POWINNA PRZEDSTAWIĆ ORYGINAŁ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, NATOMIAST DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DOŁĄCZYĆ JEGO KOPIĘ.

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ NA BIEŻĄCO.

NIEKTÓRE BŁĘDY I BRAKI FORMALNE JEST SZANSA UZUPEŁNIĆ W TRAKCIE TRWANIA OCENY. Instytucja oceniająca wniosek najpierw telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu – pisemnie poinformuje, co i w jakim terminie należy poprawić.

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku, każdy otrzyma powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

WAŻNE!
W programie nie mogą brać udziału, a więc i NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY KRYTERIÓW DOSTĘPU, osoby które:

 • posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, lub osoby objęte karą zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 1 i 4 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U.2009 nr 157 poz.1240),
 • korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 9.3 RPO WL 2014-2020,w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcy,
 • pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem lub wykonawcą,
 • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny (pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli), z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez nie Formularza rekrutacyjnego,
 • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność,
 • podlegają ograniczeniom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 02.07.2015 r. oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis tj. osoby:
  1. planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
  2. planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
  3. planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
   • wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
   • udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowych,
  4. planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową,
  5. planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
  6. planujące wykorzystanie przewidzianej w projekcie pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów,
  7. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
  8. które rozpoczęły realizację projektu przed dniem złożenia biznesplanu,
  9. planujące otworzenie działalności w przypadkach o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d ust. 3 lit. d oraz ust.4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).

Wtorek, 4 kwietnia 2017 r.

SEKTORY WYKLUCZONE Z POMOCY DE MINIMIS W RAMACH PROJEKTU „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”

Pomoc de minimis to pomoc osobnej kategorii Pomocy Publicznej. Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności). Krótko mówiąc nie zakłóca konkurencji na rynku. Dotyczy zwłaszcza drobnych dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (o wartości progowej nie przekraczającej 200.000 euro w okresie 3 lat podatkowych).

Więcej...

Pomoc ta jest przeznaczona między innymi na pokrycie wydatków kwalifikowanych bezpośrednio związanych z:

 • uruchomieniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem podmiotów, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu prowadziły działalność gospodarczą i ją zakończyły,
 • zakupów usług doradczych i szkoleniowych oraz
 • uzyskaniem finansowego wsparcia pomostowego w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy kapitałowej przez beneficjentów, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pomoc skierowana jest do wszystkich sektorów z wyłączeniem:

 • projektów faworyzujących towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych,
 • działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu),
 • działalności w sektorze węgla kamiennego,
 • przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • przedmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej oraz
 • podmiotom, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kolejną grupą, która jest wyłączona dla de minimis to:

 • przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE);
 • przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom produktów;
 • pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem (ilość produktów), siecią dystrybucji, bieżącymi wydatkami.

Warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przestrzeganie obowiązków nałożonych na państwo członkowskie, które ma zapewnić, że nie będzie przekroczony próg dopuszczalnej pomocy oraz, jeżeli łączna kwota pomocy przekracza wymieniony pułap, do pomocy tej nie stosuje się wyżej wymienionego rozporządzenia, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

Poniższa tabela zawiera listę sektorów, co do których w ramach pomocy publicznej de minimis nie będzie można uzyskać dofinansowania. Listę kodów PKD przygotowano w oparciu o obowiązujące przepisy.

SEKTORY WYKLUCZONE Z POMOCY DE MINIMIS w ramach projektu „Własna firma szansą na sukces”

POMOC DE MINIMIS
KOD PKD OPIS
Tabela 1.
ROLNICTWO
01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu.
01.12.Z Uprawa ryżu.
01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych.
01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej.
01.15.Z Uprawa tytoniu.
01.16.Z Uprawa roślin włóknistych.
01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.
01.21.Z Uprawa winogron.
01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.
01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych.
01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.
01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów.
01.26.Z Uprawa drzew oleistych.
01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.
01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, z wyłączeniem: - uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów - farmaceutycznych, - uprawy roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich.
01.30.Z Rozmnażanie roślin.
01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego.
01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, z wyłączeniem produkcji nasienia bydlęcego.
01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, z wyłączeniem produkcji nasienia ogierów.
01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych.
01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz, z wyłączeniem: - produkcji surowej wełny, - produkcji nasienia kozłów i tryków.
01.46.Z Chów i hodowla świń, z wyłączeniem produkcji nasienia knurów.
01.47.Z Chów i hodowla drobiu, z wyłączeniem działalności wylęgarni drobiu.
01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt, z wyłączeniem: - chowu i hodowla owadów, - produkcji nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcji skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych, - chowu i hodowli robaków, mięczaków, w tym ślimaków niejadalnych itp. zwierząt lądowych, - chów i hodowlę jedwabników; produkcja kokonów jedwabników, - produkcja sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.
01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana).
02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, z wyłączeniem: - ochrony lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach, - przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
Tabela 2.
RYBOŁÓWSTWO
03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich, z wyłączeniem: - wielorybnictwa, - pozyskiwania (poławiania, wydobywania) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg, - działalności usługowej związanej z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich.
03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych, z wyłączeniem: - połowów pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, - pozyskiwania surowców znajdujących się w wodach śródlądowych, - działalności usługowej związanej z połowem ryb w wodach śródlądowych.
03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, z wyłączeniem: - chowu i hodowli morskich ryb ozdobnych, - chowu i hodowli szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich.
03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, z wyłączeniem: - chowu i hodowli ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych, − działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.
10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, z wyłączeniem: - obróbki wodorostów.
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - w zakresie produkcji olejów z ryb.
10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - tylko tych, które zawierają w masie ponad 20 % ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych.

Ponadto, sektor rybołówstwa i akwakultury obejmuje wszelką działalność związaną z obrotem produktami rybołówstwa lub akwakultury, a zatem wszelka działalność handlowa obejmująca obrót tymi produktami stanowi działalność wykonywaną w tym sektorze (np. sprzedaż ryb lub wodorostów morskich w sklepie akwarystycznym).

W tabeli poniżej wskazano kody PKD określające działalność handlową, która stanowi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, jeżeli dotyczy obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury. Działalności te wykluczone są z możliwości pozyskiwania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Tabela 3.
DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA
46.21 Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.22 Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.23 Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
47.11 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.22 Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23 Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Tabela 4.
GÓRNICTWO WĘGLA
05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego.
05.20.Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), jeśli jego wartość opałowa górna jest większa lub równa 15 MJ/kg.
Tabela 5.
TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW - ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU
49.41.Z Transport drogowy towarów.
49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.
TRANSPORT DROGOWY - PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, z wyłączeniem: − miejskich lub podmiejskich przewozów pasażerskich realizowanych środkami transportu takimi jak: tramwaj, kolej podziemna lub nadziemna, − działalności kolei linowo-naziemnych, linowych itp.
49.32.Z Działalność taksówek osobowych.
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, z wyłączeniem: − działalności kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich.
49.41.Z Transport drogowy towarów.
49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

Pomoc publiczna w ramach projektu „Własna firma szansą na sukces” realizowanego z Działania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości stanowi pomoc de minimis i jest ona udzielana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy.

Jeżeli już wiesz, jaką podejmiesz decyzję – i brzmi ona: ZAKŁADAM WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

 • ZADZWOŃ 534 803 803
 • PRZYJDŹ do biura projektu „Własna firma szansą na sukces” – ul. B. Prusa 8, bud. C, lokal nr 17, Lublin
 • NAPISZ: dotacje@lubelskie.net.pl
  i zapytaj o BEZZWRTONĄ DOTACJĘ NA OTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w łącznej wysokości 45.600 zł.

Wtorek, 4 kwietnia 2017 r.

Biura naboru do I tury projektu otwarte od 8.00 do 16.00 w Lublinie i w Białej Podlaskiej:

Biuro Projektu LUBLIN
ul. Bolesława Prusa 8 Budynek C lokal 17
20-064 Lublin

Oraz

Punkt rekrutacyjno-informacyjny BIAŁA PODLASKA

ul. Łazienna 3B
21-500 Biała Podlaska

Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r.

CZY NA RYNKU LUBELSKIM JEST MIEJSCE NA NOWE PODMOTY W SEKTORZE PRYWATNYM?

Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie, w województwie lubelskim w końcu grudnia 2015 roku w rejestrze REGON było 173.184 podmiotów. Sektor prywatny stanowił 96,0 % ogółu podmiotów i było w nim zarejestrowanych 166.363 podmioty. Po upływnie roku nastąpił znaczny spadek w sektorze prywatnym. W końcu grudnia 2016 w województwie lubelskim zarejestrowanych było 174.123 podmioty, z czego sektor prywatny stanowił 73,9 % ogółu podmiotów i było w nim zarejestrowanych 128.609 podmioty. Z powyższego wynika, że NA RYNKU LUBELSKIM JEST SPORO MIEJSCA NA NOWE PODMIOTY W SEKTORZE PRYWATNYM.

Więcej...

Rodzi się jednak kolejne pytanie. JAKI BIZNES MA PRZED SOBĄ NAJWIĘKSZĄ PRZYSZŁOŚĆ I GDZIE NALEŻY SZUKAĆ LUK NA RYNKU?

Według danych Komisji Europejskiej w 2016 roku blisko trzy czwarte przedsiębiorstw prywatnych w Polsce prowadziło działalność gospodarczą w handlu (33,45%) i usługach (39,27%), a co siódme – w budownictwie (15,29%), co dziesiąte zaś w przemyśle (11,99%).

Spośród przedsiębiorstw utworzonych w 2016 roku najwyższe wskaźniki przeżycia pierwszego roku odnotowano w następujących sekcjach: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (88,1%), Informacja i komunikacja (85,9%), Obsługa rynku nieruchomości (84,8%), Pozostała działalność usługowa (83,3%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (82,2%). Najniższe natomiast w sekcjach – Finanse i ubezpieczenia (57,9%), Zakwaterowanie i gastronomia (58,2%) oraz Gospodarka magazynowa (61,0%).

Pierwszy rok działalności przeżywają w Polsce trzy na cztery firmy. Największą szansę na przetrwanie mają podmioty, które zatrudniają pracowników. Wyższym wskaźnikiem przeżywalności pierwszego roku charakteryzują się też przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników najemnych niż samozatrudnieni. Tendencja ta jest jeszcze wyraźniejsza po pięciu latach działalności.

Jeśli chodzi o wskaźniki przeżycia przedsiębiorstw w długim okresie (2010–2015), okazuje się, że wśród firm powstałych w 2010 roku zdecydowanie najwyższą przeżywalnością (do 2015 roku) charakteryzują się przedsiębiorstwa z sekcji: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (53,7%). Nieco niższe wskaźniki przeżycia pięciu lat zaobserwowano w sekcjach: Obsługa rynku nieruchomości (51,2%), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (42,2%), Informacja i komunikacja (42,0%), Przemysł (38,6%). Najniższe wskaźniki przeżywalności odnotowano w sekcjach: Zakwaterowanie i gastronomia (22,0%), Handel; naprawa pojazdów samochodowych (24,0%), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (24,1%), Gospodarka magazynowa (28,0%) oraz Budownictwo (28,1%).

Jednak, tak naprawdę do osiągnięcia sukcesu w prywatnym biznesie potrzeba kilku wcześniejszych niezbędnych elementów:

 • Po pierwsze, należy dokładnie dokonać wstępnej analiza własnego doświadczenia, wiedzy, własnych wad i zalet,
 • Po drugie, należy dokonać szczegółowej analizy biznesu, włączając w to napisanie biznes planu,
 • Po trzecie zaś, należy mieć kapitał w wysokości kosztów startowych plus półroczne utrzymanie firmy bez osiągnięcia dochodów.

Trzeci z tych elementów nie jest już zależny od posiadanych zasobów finansowych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości można pozyskać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 10 kwietnia 2017 r. rusza rekrutacja do projektu "WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES" realizowanego przez Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o. W ramach projektu można uzyskać bezzwrotne WSPARCIE W FORMIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w kwocie około 23.400 zł, WSPARCIE POMOSTOWE w kwocie 1.850 zł wypłacanego przez 12 miesięcy, a ponadto SZKOLENIA I DORADZTWO.

Jeżeli już wiesz, jaką podejmiesz decyzję – i brzmi ona: ZAKŁADAM WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

 • ZADZWOŃ 534 803 803
 • PRZYJDŹ do biura projektu „Własna firma szansą na sukces” – ul. B. Prusa 8, bud. C, lokal nr 17, Lublin
 • NAPISZ: dotacje@lubelskie.net.pl
  i zapytaj o BEZZWRTONĄ DOTACJĘ NA OTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w łącznej wysokości 45.600 zł.

Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r.

PLUSY ZA STYMULOWANIE ROZWOJU BIAŁEJ GOSPODARKI

Komisja Europejska przywiązuje duże znaczenie do stymulowania rozwoju tzw. białych miejsc pracy.

Więcej...

Dlatego PRZY OCENIE WNIOSKÓW o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej WYŻEJ OCENIANE SĄ te, które wskazują na WYBÓR SEKTORA BIAŁEJ GOSPODARKI.

Obecność „białych” zawodów w gronie zawodów pożądanych w przyszłości jest przede wszystkim efektem procesów demograficznych tj. starzenia się społeczeństwa.

Struktura demograficzna polskiego społeczeństwa ulega ciągłym zmianom. Wpływ na to ma z jednej strony starzenie się społeczeństwa, z drugiej spadek przyrostu naturalnego. Szeroki problem starzenia się społeczeństwa polskiego stawia je przed różnorodnymi wyzwaniami, w tym między innymi: aktywizacją osób w wieku emerytalnym; zmianami organizacyjnymi, które wymagają restrukturyzacji systemu opieki nad osobami starszymi oraz systemowymi – zmieniającymi pogłębiającą się niewydajność opieki zdrowotnej, a co za tym idzie niedostosowanie obecnej oferty rynkowej dla osób starszych.

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 określa obszar branż, które są nieodzowne by s``ać problemom związanym z niżem demograficznym, rozumianym jako zwiększenie dostępności i jakości opieki nad osobami starszymi. Są to między innymi takie usługi jak: zapewnienie posiłków, zapewnienie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, terapii zajęciowej a także prowadzenie zajęć edukacyjnych z osobami starszymi.

W obszarze ochrony zdrowia związanej z opieką nad osobami starszymi i problemów osób starszych branże nieodzowne do sprostania problemom demograficznym to:

 • praktyka lekarska specjalistyczna i ogólna,
 • usługi fizjoterapeutyczne,
 • praktyka lekarska stomatologiczna i 
 • usługi pielęgniarskie.

Nieodzowną branżą do sprostania problemom demograficznym jest:

 • sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

mająca wpływ na sytuację procesu starzenia się społeczności.

Sektory białej gospodarki to jednak nie tylko te bezpośrednio związane ze starzeniem się społeczeństwa. To także sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych.

PRZYKŁADOWE BRANŻE KLUCZOWE i SZCZEGÓŁOWE DZIAŁALNOŚCI UWZGLĘDNIONE PRZY IDENTYFIKACJI FIRM Z BIAŁEGO SEKTORA, na które można otrzymać dofinansowanie, to między innymi:

 • Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska: usługi z zakresu szkoleń BHP.
 • Specjaliści do spraw promocji zdrowia: usługi z zakresu promowania zdrowego stylu życia.
 • Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia: układanie indywidualnej diety, określanie wartości odżywczej produktów spożywczych, prowadzenie doradztwa w zakresie indywidualnego doboru diet specjalnych, opracowywanie receptur na poszczególne potrawy i rodzaje diet, z uwzględnieniem zaleceń żywnościowych dla wybranych grup ludności.
 • Audiofonolodzy i logopedzi: prowadzenia rehabilitacji zaburzeń narządów mowy, słuchu, równowagi; usługi związane z usuwaniem wad wymowy.
 • Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani, w tym:
  • kosmetolog: usługi związane z upiększaniem;
  • psychoterapeuta np. usługi związane z poprawieniem dobrostanu i zdrowia psychicznego;
  • specjalista psychoterapii uzależnień np. prowadzenie terapii mającej na celu wyleczenie z uzależnień.
 • Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, w tym:
  • akupunkturzysta: usługi polegające na zapobieganiu i leczeniu schorzeń organów wewnętrznych, poprzez stymulowanie akupunktów lub pewnych części ciała przy pomocy metalowych igieł w celu udrożnienia meridianów (kanałów energetycznych) oraz pobudzaniu krążenia krwi i wzmocnieniu energii;
  • bioenergoterapeuta: usługi polegające na odblokowywaniu u osoby chorej kanałów energetycznych, co umożliwia organizmowi powrót do homeostazy i samozwalczania choroby;
  • biomasażysta: usługi dzięki, którym można uzyskać efekt profilaktyki, wzmocnienia zdrowia pacjenta albo wyleczyć go, dzięki połączeniu elementów z technik masażu klasycznego leczniczego a przy tym oddziaływaniu na punkty biologicznie czynne;
  • chiropraktyk: usługi terapii manualnej opartej na diagnozie, leczeniu oraz zapobieganiu mechanicznym zaburzeniom i dysfunkcjom narządu ruchu poprzez użycie masażu kręgosłupa;
  • instruktor hipoterapii: usługi terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej, z pomocą specjalnie przygotowanego konia;
  • kynoterapeuta (dogoterapeuta) np. usługi związane ze wspieraniem leczenia i rehabilitacji z udziałem wyszkolonych psów;
  • muzykoterapeuta: usługi związane z przywracaniem zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej poprzez użycie muzyki lub jej elementów;
  • Naturopata: usługi polegające na podpowiadaniu, jak przy współpracy z naturą w oparciu o sposoby: odżywiania, nawodnienia organizmu, oddychania, poruszania się, odpoczywania, można w zupełnie nieszkodliwym stylu, powrócić do równowagi, na wszystkich poziomach;
  • Refleksolog: usługi polegające na masażu terapeutycznym stóp i dłoni.
 • Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej, w tym:
  • instruktor fitness: usługi związane z prowadzeniem zajęć fitness,
  • instruktor gimnastyki korekcyjnej: usługi dla dzieci wadami postawy,
  • instruktor jazdy konnej: nauka jazdy konnej dla dzieci i dorosłych,
  • instruktor odnowy biologicznej: usługi związane z pielęgnacją ciała, masażu oraz promocji zdrowia,
  • instruktor rytmiki: usługi związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zabawy i zajęć stymulujących rozwój dziecka,
  • instruktor sportów ekstremalnych: nauka sportów ekstremalnych,
  • instruktor sztuki walki np. prowadzenie zająć z samoobrony.
 • Pracownicy przy pracach prostych, w tym: pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe i hotelowe prowadzący działalność zajmującą się sprzątaniem obiektów biurowych.
 • Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w tym:
  • elektrycy i elektronicy: usługi elektryczne,
  • monterzy elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych: usługi monterskie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
  • monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych: serwis urządzeń elektronicznych.

JEŻELI JESTEŚ ZDECYDOWANY NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 • ZADZWOŃ 534 803 803
 • PRZYJDŹ do biura projektu „Własna firma szansą na sukces”
  • ul. B. Prusa 8, bud. C, lokal nr 17, Lublin
  • ul. Łazienna 3B, Biała Podlaska
 • NAPISZ: dotacje@lubelskie.net.pl
  i zapytaj o BEZZWRTONĄ DOTACJĘ NA OTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w łącznej wysokości 45.600 zł.

Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r.

PLUSY ZA STYMULOWANIE ROZWOJU ZIELONEJ GOSPODARKI

Komisja Europejska przywiązuje duże znaczenie do stymulowania rozwoju tzw. zielonych miejsc pracy.

Więcej...

Dlatego PRZY OCENIE WNIOSKÓW o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej WYŻEJ OCENIANE SĄ te, które wskazują na WYBÓR SEKTORA ZIELONEJ GOSPODARKI.

Znaczenie „zielonych” zawodów wynika z konieczności przestawienia gospodarki globalnej na tory zrównoważonego rozwoju – tj. zmniejszenia presji na środowisko naturalne i klimat oraz zapewnienia odnawialnych źródeł energii.

Koncepcja zielonej gospodarki, ściśle powiązana z problematyką zrównoważonego rozwoju. Jednym z głównych wyzwań zrównoważonego rozwoju jest ochrona środowiska naturalnego. Działania w obszarze ochrony środowiska obejmują m.in. ochronę powietrza, dbałość o różnorodność biologiczną, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, a także nakłady poniesione na ochronę środowiska.

Zielona gospodarka służy poprawie dobrobytu człowieka, równości społecznej, a jednocześnie zmniejszeniu ryzyka dla środowiska naturalnego i niedoborów ekologicznych. Ogólnie może zatem być charakteryzowana przez trzy elementy: niską emisyjność, wydajność surowcową i włączenie społeczne. Kluczowymi elementami dla jej tworzenia są publiczne i prywatne inwestycje związane z redukcją emisji gazów i zanieczyszczeń, zwiększeniem efektywności wykorzystania energii i surowców, ochroną bioróżnorodności i ekosystemu, które przyczynią się do wzrostu dochodów i zatrudnienia.

Sektory zielonej gospodarki, to sektory związane z transportem zbiorowym (na podstawie przepisów o pomocy de minimis wyklucza się w projekcie udział osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą związaną z sektorem transportu.), odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami (poza rolnictwem).

PRZYKŁADOWE BRANŻE KLUCZOWE i SZCZEGÓŁOWE DZIAŁALNOŚCI UWZGLĘDNIONE PRZY IDENTYFIKACJI FIRM Z ZIELONEGO SEKTORA, na które można otrzymać dofinansowanie, to między innymi:

 • Recykling: recykling odpadów – papier, plastik, szkło, metal; skup i recykling złomu.
 • Odnawialne źródła energii (OZE): energia ekologiczna – woda, wiatr, słońce, ziemia; produkcja, projektowanie, montaż, serwis systemów OZE.
 • Budownictwo: domy energooszczędne, domy pasywne, ekologiczne domy, termoizolacja, ocieplenia, izolacje, materiały izolacyjne, ekologiczne rozwiązania, systemy grzewcze, energooszczędne instalacje.
 • Odpady: gospodarka odpadami komunalnymi, przemysłowymi, niebezpiecznymi; skup, sprzedaż, obrót odpadami; wywóz śmieci i odpadów.
 • Doradztwo, konsulting, badania: audyt energetyczny, certyfikacja, prawo energetyczne; badania, analizy, oceny, raporty środowiskowe; badania i uzdatnianie wody; działalność związana z ochroną środowiska; geologiczna obsługa budownictwa i procesów ochrony środowiska; monitoring ilościowy i jakościowy wód podziemnych; szkolenia w zakresie ochrony środowiska; pomiary emisji zanieczyszczeń; pomiary i ocena hałasu w środowisku; projekty, doradztwo ekologiczne; raporty o gazach cieplarnianych.
 • Utylizacja: utylizacja odpadów, odpadów niebezpiecznych, np. azbestu, medycznych, gastronomicznych, złomowanie pojazdów.
 • Oczyszczalnie: biologiczne oczyszczanie ścieków; montaż, produkcja, serwis, projektowanie przydomowych i przemysłowych oczyszczalni ścieków.
 • Produkcja ekologiczna: opakowania, izolacje, komponenty do OZE.
 • Filtry: filtry do wody, uzdatnianie wody; filtry powietrza, uzdatnianie powietrza; filtry przemysłowe.
 • Zieleń/ogrody: architektura krajobrazu, leśnictwo, wyroby drewnopochodne, pielęgnacja zieleni, nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów, projektowanie i zakładanie ogrodów, terenów zielonych.
 • Ścieki: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 • Architekci: projektowanie domów energooszczędnych, pasywnych.
 • Wentylacje: produkcja wentylacji z odzyskiem ciepła rekuperacja.
 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.

JEŻELI JESTEŚ ZDECYDOWANY NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 • ZADZWOŃ 534 803 803
 • PRZYJDŹ do biura projektu „Własna firma szansą na sukces”
  • ul. B. Prusa 8, bud. C, lokal nr 17, Lublin
  • ul. Łazienna 3B, Biała Podlaska
 • NAPISZ: dotacje@lubelskie.net.pl
  i zapytaj o BEZZWRTONĄ DOTACJĘ NA OTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w łącznej wysokości 45.600 zł.

Sobota, 1 kwietnia 2017 r.

NIE ODKŁADAJ WSZYSTKIEGO NA PÓŹNIEJ

Już trzy tygodnie, jak ruszył projekt „Własna firma szansą na sukces”. Na stronie internetowej projektu dostępne są wszystkie informacje o projekcie, o niezbędnych dokumentach, jakie należy przygotować oraz o terminie rozpoczęcia rekrutacji.

REKRUTACJA DO I TURY NABORU DO PROJEKTU TRWA W OKRESIE: OD 10.04.2017 DO 24.04.2017. Zatem, najwyższy już CZAS ZAPOZNAĆ SIĘ I ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWYWANIE DOSSIER DOTYCZĄCY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Więcej...

NIE ODKŁADAJ TEGO NA PÓŹNIEJ! Im więcej masz czasu na przemyślenie priorytetów nowego przedsięwzięcia, tym wniosek który złożysz w biurze projektu będzie lepszy i bardziej dopracowany.

Jeśli jednak ciągle odkładasz to zadanie na później, to znaczy, że nie masz właściwie ustalonych priorytetów, terminów końcowych lub brak Ci motywacji. A termin goni!

Aby temu zaradzić:

 • Wyznaczaj sobie cele według kryteriów pilności i ważności zadań, np. „przygotowanie wniosku o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej” jest pilne i ważne, a „sprzątanie mieszkania/telefon do znajomego” –ważne, ale niepilne. Zupełnie nie ważne jest natomiast marnotrawienie czasu przed telewizorem czy spanie do południa.
 • Zapisuj, co masz zrobić, najlepiej dzieląc zadania na mniejsze części, np. zadanie „przygotowanie wniosku o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej” podziel na: „opisanie planowanej działalności gospodarczej”, „zweryfikowanie własnych zasobów, to jest kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej”, „analiza konkurencji”, „charakterystyka potencjalnych klientów”, „przygotowanie kosztorysu przedsięwzięcia”, „wypełnianie formularza wniosku”.
 • Trudniejsze i mniej przyjemne zadania wykonuj na początku. Będziesz wdzięczny sobie, że masz je za sobą.
 • Określaj dla zadań realistyczne terminy ich ukończenia i dotrzymuj ich. Nie planuj zbyt wiele na jeden dzień, bo presja czasu powoduje napięcie i zachęca do odkładania.
 • Planując, a potem wykonując zadania, pamiętaj o celu, jaki im przyświeca i korzyściach z ich wykonania. Np. „jeśli przygotuję wniosek o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej dzisiaj, jutro będę miał czas na odpisanie na porządne wysprzątanie mieszkania/telefon do znajomego”, albo "jeśli w terminie złoże wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to już w lipcu będę właścicielem firmy”.
 • Załatwiaj sprawy do końca.
 • Wyznaczaj sobie „nagrody” za wykonanie zadania.

Piątek, 31 marca 2017 r.

CZYM JEST PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CZY MOŻNA SIĘ TEGO NAUCZYĆ?

Jak to jest, że wiele osób zakłada firmy, ale tylko nieliczni osiągają większe sukcesy. Pytanie, co oni robią inaczej? W końcu jedni i drudzy podejmują działanie, które jest najważniejszym czynnikiem, bo bez niego żadne myślenie nic nam nie da.

Więcej...

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TO STAN UMYSŁU.

Wszystko, co zaczynamy robić, ma swoje źródło w naszej głowie. Aby tworzyć nowe rzeczy, potrzebujemy zarówno inspiracji i pomysłów, ale także odpowiedniego podejścia i sposobu myślenia.

KTO CHCE, SZUKA SPOSOBU. KTO NIE CHCE, SZUKA POWODU

Osoby przedsiębiorcze myślą inaczej niż większość społeczeństwa. Możliwe, że też jesteś taką osobą i czujesz to, tylko jeszcze nie wiesz, jak wykorzystać. Przedsiębiorcy często działają „pod prąd”, podejmują decyzje, które innym wydają się irracjonalne. To właśnie ich nastawienie powoduje, że potrafią przełamywać ograniczenia i bariery.

KAŻDEGO STANU UMYSŁU MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ!

Wiele osób myśli, że przedsiębiorcy, którym się udało, mają szczęście. Otóż nie, przedsiębiorcy ciężko pracują nad sobą i swoim biznesem, i w ten sposób tworzą swoje szczęście. Nie byliby jednak w stanie tego robić gdyby nie odpowiednie podejście i sposób myślenia. to właśnie cechuje ludzi przedsiębiorczych.

CHCESZ ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCĄ? MUSISZ ZACZĄĆ MYŚLEĆ JAK PRZEDSIĘBIORCA!

Twój umysł jest Twój i możesz go ćwiczyć jak chcesz. Skoro możesz nauczyć się relaksować, medytować, możesz nauczyć się kontrolować gniew, to możesz też nauczyć się kreatywności i to wszystko poprzez takie same mechanizmy jak w przypadku każdej innej dziedziny.

MYŚLENIE PRZEDSIĘBIORCZE, TO MYŚLENIE NASTAWIONE NA SUKCES!

Chcesz grać na gitarze? Bierzesz gitarę i ćwiczysz, ćwiczysz, i ćwiczysz. Chcesz być przedsiębiorcą? Musisz myśleć jak przedsiębiorca!

PRZEDSIĘBIORCZY MYŚLĄ: „TWORZĘ SWOJE ŻYCIE”. Nieprzedsiębiorczy myślą: „Życie mi się przydarza”. Jak tu się z tym nie zgodzić? Czy ktoś, kto nie bierze życia we własne ręce, tylko czeka na los, może osiągnąć sukces? Chyba każdy w swoim życiu spotkał osobę, która nie biorąc w pełni odpowiedzialności za swoje życie, woli odgrywać rolę ofiary. Winny jest każdy – polityka, pracodawca, rodzina, rząd… Natomiast CZŁOWIEK PRZEDSIĘBIORCZY NIE JEST OFIARĄ. I nie dlatego nie narzeka, że wszystko mu wychodzi. Tylko odwrotnie…Wszystko mu wychodzi, bo nie narzeka.

PRZEDSIĘBIORCZY GRAJĄ O PIENIĄDZE TAK, ŻEBY WYGRAĆ. Nieprzedsiębiorczy grają o pieniądze tak, żeby nie przegrać. Celem przedsiębiorczych jest sukces i dostatek. Celem ludzi biednych jest w miarę wygodne życie, z opłaconymi na czas rachunkami.

PRZEDSIĘBIORCZY KONCENTRUJĄ SIĘ NA SZANSACH. Nieprzedsiębiorczy koncentrują się na przeszkodach. Jeden widzi szansę, drugi przeszkody. Gdy jeden widzi potencjał na zysk, drugi widzi potencjalną stratę. Jak myślisz który to dobry kandydat na przedsiębiorcę? Przedsiębiorcy zakładają sukces, bo wiedzą że zrobią wszystko by tak było. Nieprzedsiębiorczy kierują się strachem.

PRZEDSIĘBIORCZY SĄ WIĘKSI OD SWOICH PROBLEMÓW. Nieprzedsiębiorczych przerastają problemy. Ludzie przedsiębiorczy nie boją się problemów, odpowiedzialności, ryzyka. Ludzie nieprzedsiębiorczy wolą spokój i unikanie trudności.

Według Harva Ekera NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM NA TAKI STAN RZECZY, JEST KONCENTRACJA NA WŁASNEJ WIELKOŚCI ZAMIAST NA WIELKOŚCI PROBLEMÓW. Nie można dopuszczać do sytuacji by przeszkody pozbawiały Cię szczęścia lub sukcesu!

Dlatego już dzisiaj ZRÓB PIERWSZY KROK! Weź bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej! BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY!

 • ZADZWOŃ 534 803 803
 • PRZYJDŹ do biura projektu „Własna firma szansą na sukces” – ul. B. Prusa 8, bud. C, lokal nr 17, Lublin
 • NAPISZ: dotacje@lubelskie.net.pl
  i zapytaj o BEZZWRTONĄ DOTACJĘ NA OTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w wysokości 45.600 zł

Czwartek, 30 marca 2017 r.

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA CZY ETAT?

Znaleźć dobrą i satysfakcjonującą pracę nie jest łatwo. Dlatego CORAZ CZĘŚCIEJ ZASTANAWIAMY SIĘ, CO WYBRAĆ : ETAT? CZY MOŻE POSTAWIĆ NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Tym bardziej, że z założeniem firmy nie ma większych problemów.

Więcej...

Jednak z pewnością praca na etacie jest sytuacją bezpieczną. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z pozyskaniem zleceń czy stratą majątku. Pracownik na etacie ma również możliwość skorzystania z płatnego urlopu czy urlopu wychowawczego. Z przywilejów tych nie można skorzystać prowadząc działalność gospodarczą.

Jednak PROWADZĄC WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEDSIĘBIORCA JEST SAM DLA SIEBIE SZEFEM, SAM WYZNACZA KIERUNKI DZIAŁANIA I PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE DECYZJE. Ma więc dużo więcej swobody. Sam ustala godziny pracy czy zakres obowiązków.

Plusów i minusów dla obu rodzajów pracy jest równie dużo! Jednak, jak się lepiej przyjrzeć obu sytuacjom, to okazuje się, że plusów dla własnej działalności gospodarczej jest więcej!

Poniżej przykładowe PLUSY WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i umowy o pracę:

Umowa o pracę:

 • brak ryzyka utraty zleceń, spadku przychodów
 • nie prowadzimy księgowości, pracodawca wpłaca ZUS i zaliczki na podatek za nas
 • stały czas pracy
 • 80 % wynagrodzenia za czas zwolnienia
 • płatny urlop

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ:

 • niższe składki ZUS przez pierwsze 2 lata (przy działalności gospodarczej zakładanej po raz pierwszy i po 60 miesiącach od zamknięcia poprzedniej działalności)
 • stała wysokość składek ZUS bez względu na przychody i ilość zleceń
 • możliwość wpływania na wysokość podatku, kształtowania kosztów uzyskania przychodu
 • wybór między różnymi formami opodatkowania
 • elastyczny czas pracy
 • sami wyznaczamy kierunki rozwoju naszej firmy
 • kontrola nad działalnością
 • wysokość chorobowego dla osób opłacających składkę chorobową w ZUS na zasadach preferencyjnych wynosi około 13,80 zł netto/dzień, dla osób opłacających „duży „ZUS wynosi około 58,85 zł netto/dzień
 • za okres choroby nie opłaca się składek społecznych!

Jeżeli już wiesz, jaką podejmiesz decyzję – i brzmi ona: ZAKŁADAM WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

 • ZADZWOŃ 534 803 803
 • PRZYJDŹ do biura projektu „Własna firma szansą na sukces” – ul. B. Prusa 8, bud. C, lokal nr 17, Lublin
 • NAPISZ: dotacje@lubelskie.net.pl i zapytaj o BEZZWRTONĄ DOTACJĘ NA OTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w wysokości 45.600 zł

Środa, 29 marca 2017 r.

JAK NASTAWIĆ SIĘ DO POZYTYWNYCH ZMIAN?

Wiele osób marzy o tym, aby ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Mają pomysł na działalność, nie mają jednak odwagi, aby ten POMYSŁ WCIELIĆ W ŻYCIE. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze dlatego, że wiąże się to z inwestycją, którą należy poczynić aby działalność mogła zacząć prosperować. A wiadomo, brak kapitału – to dość poważne, jak nie najpoważniejsze ograniczenie w realizacji marzenia o własnej firmie. A gdy ten kapitał się znajdzie (często pożyczony), to obawa przed utratą zainwestowanych pieniędzy bywa tym przykładowym "gwoździem do trumny". W ten sposób wiele biznesowych marzeń legło w gruzach.

Więcej...

Obecnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego można POZYSKAĆ BEZZWROTNĄ DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wydawałoby się, że w związku z tym wielu niedoszłych biznesmenów-marzycieli ma rozwiązany problem zarówno z brakiem kapitału, jak i z utratą zainwestowanych pieniędzy, i że niebawem nastąpi "wysyp" nowopowstałych przedsiębiorców.

Czy TAK SIĘ STANIE? Czy mimo łatwej dostępności do kapitału MARZYCIELE ZDECYDUJĄ SIĘ NA WPROWADZENIE POZYTYWNYCH ZMIAN W SWOIM ŻYCIU? Czy tym razem WEZMĄ ŻYCIE WE WŁASNE RĘCE bez zbędnych "wymówek?

Oto kilka sposobów, JAK NASTAWIĆ SIĘ DO POZYTYWNYCH ZMIAN (?) i podjąć wyzwanie:

 • Po pierwsze musisz PROWADZIĆ KONSTRUKTYWNY DIALOG WEWNĘTRZNY. Jak pojawia się szansa na zmianę swojego życia, od razu zacznij myśleć: "TO SIĘ UDA", "POTRAFIĘ", "CHCĘ, ŻEBY BYŁO INACZEJ", "ZDOBĘDĘ DOŚWIADCZENIE", "TO SZANSA, A NIE RYZYKO".
 • Po drugie – cytując Washingtona Irwinga: "JEŚLI SĄDZISZ, ŻE POTRAFISZ, TO MASZ RACJĘ. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz – również masz rację".
 • Po trzecie, ODEJDŹ OD LUDZI, KTÓRZY W CIEBIE WĄTPIĄ. Zapamiętaj słowa: „WSZYSCY TWIERDZILI, ZE TO NIEMOŻLIWE, DOPÓKI NIE POJAWIŁ SIĘ TEN, KTÓRY O TYM NIE WIEDZIAŁ I PO PROSTU TO ZROBIŁ”. To Ty możesz nim zostać!
 • Po czwarte NIE BÓJ SIĘ WYSIŁKU. ZMIANY WYMAGAJĄ PODJĘCIA OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ. Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Nie odkładaj na potem, tego, co możesz i potrafisz zrobić teraz. Ty sam jesteś swoim zasobem.
 • Po piąte, OPANUJ LĘK PRZED ZMIANĄ I PRZED NIEPOWODZENIEM. Prawdziwa klęska następuje wtedy, gdy ze strachu stale eliminujemy ryzyko w swoim życiu.

Od 10 kwietnia 2017 r. rusza rekrutacja do projektu "WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES" realizowanego przez Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o. W ramach projektu można uzyskać bezzwrotne WSPARCIE W FORMIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w kwocie około 23.400 zł, WSPARCIE POMOSTOWE w kwocie 1.850 zł wypłacanego przez 12 miesięcy, a ponadto SZKOLENIA I DORADZTWO.

ZADZWOŃ JUŻ DZISIAJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! 534 803 803

Piątek, 24 marca 2017 r.

Już 10 KWIETNIA RUSZA NABÓR DO PROJEKTU „Własna firma szansą na sukces"!

Beneficjenci Projektu będą mogli OTRZYMAĆ DOTACJE W WYSOKOŚCI 45.598,68 zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej. W ramach dotacji Beneficjenci mogą otrzymać:

 • JEDNORAZOWE WSPARCIE INWESTYCYJNE w kwocie 23.398,68 zł
 • WSPARCIE POMOSTOWE w wysokości 1850 zł przez 12 miesięcy
 • SZKOLENIE z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także
 • DORADZTWO indywidualne i biznesowe

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU:

 • kobiety i mężczyzn
 • osoby niepracujące zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne

Jeśli jesteś kobietą – wystarczy że MASZ SKOŃCZONE 30 LAT. Jeśli jesteś mężczyzną – musisz mieć ukończone 30 lat i mieć NISKIE KWALIFIKACJE (maksymalnie średnie wykształcenie)

JUŻ DZISIAJ WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości:

 • Przyjdź – Biuro Projektu czynne codziennie w godzinach 800-1600 pod adresem: ul. Bolesława Prusa 8, Budynek C, lokal nr 17, 20-064 Lublin
 • Napisz – dotacje@lubelskie.net.pl
 • Zadzwoń – 534 803 803

Wtorek, 3 stycznia 2017 r.

Wartość projektu wynosi 4 163 077,74 PLN w tym:
3 954 923,85 PLN kwoty dofinansowania

Poniedziałek, 2 stycznia 2017 r. - START

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pn. „Własna firma szansą na sukces”.