Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Lubelskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram: I Tura

HARMONOGRAM NABORU I TURY UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”

 • 10 kwietnia – 24 kwietnia 2017 r.
  I tura procesu rekrutacji – składanie dokumentów przez Kandydatów w Biurze projektu

 • 25 kwietnia – 28 kwietnia 2017 r.
  I etap rekrutacji – ocena formalna dokumentacji rekrutacyjnej złożonej przez Kandydatów
  Zobacz wyniki oceny formalnej

 • 4 maja – 10 maja 2017 r.
  I etap rekrutacji – ocena merytoryczna dokumentacji rekrutacyjnej złożonej przez Kandydatów – ocena krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej
  Zobacz wyniki oceny merytorycznej

 • 11 maja 2017 r.
  Zakończenie oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach I etapu procesu rekrutacji do projektu w I turze naboru.
  Zobacz: Wyniki oceny merytorycznej I etapu rekrutacji

 • 15 maja - 17 maja 2017 r.
  II etap rekrutacji – konsultacja z doradcą zawodowym – analiza predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
  Zobacz jak przygotować się do rozmowy z doradcą zawodowym?

 • 19 maja 2017 r.
  Zakończenie procesu rekrutacji w ramach I tury naboru do Projektu Własna firma szansą na sukces.

  Zobacz:

 • 22-26 maja 2017 r.
  Procedura odwoławcza dla Kandydatów I tury naborów

 • 1 czerwca 2017 r.
  Zamknięcie procesu rekrutacji w ramach I tury naboru do Projektu Własna firma szansą na sukces.
  Zobacz:

 • 1 czerwca 2017 r.
  Podpisywanie umów doradczo-szkoleniowych z Uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu
  Zobacz galerię

 • 26-30 czerwca 2017 r.:
  Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zakwalifikowanych Uczestników – Grupa I i Grupa II

  • Grupa I

   Termin szkolenia: 26-30.06.2017 r.
   Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8C, sala konferencyjna Szkoły Detektywistycznej
   Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/007/2017
   WFSS/010/2017
   WFSS/011/2017
   WFSS/013/2017
   WFSS/017/2017
   WFSS/020/2017
   WFSS/022/2017
   WFSS/036/2017
   WFSS/051/2017
  • Grupa II

   Termin szkolenia: 26-30.06.2017 r.
   Miejsce realizacji: Biała Podlaska, ul. Łazienna 3
   Godziny szkolenia: 7.30 – 15.30
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/003/2017
   WFSS/004/2017
   WFSS/006/2017
   WFSS/012/2017
   WFSS/014/2017
   WFSS/016/2017
   WFSS/029/2017
   WFSS/046/2017
   WFSS/052/2017
   WFSS/054/2017
   WFSS/055/2017
 • 03-07 lipca 2017 r.:
  Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zakwalifikowanych Uczestników – Grupa III i Grupa IV

  • Grupa III

   Termin szkolenia: 03-07.07.2017 r.
   Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8C, sala konferencyjna Szkoły Detektywistycznej
   Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/008/2017
   WFSS/024/2017
   WFSS/025/2017
   WFSS/027/2017
   WFSS/028/2017
   WFSS/031/2017
   WFSS/034/2017
   WFSS/039/2017
   WFSS/042/2017
   WFSS/043/2017
  • Grupa IV

   Termin szkolenia: 03-07.07.2017 r.
   Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8, budynek PZMOT
   Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/030/2017
   WFSS/033/2017
   WFSS/037/2017
   WFSS/038/2017
   WFSS/041/2017
   WFSS/044/2017
   WFSS/045/2017
   WFSS/047/2017
   WFSS/053/2017
   WFSS/057/2017
 • 22 Lipca – 27 sierpnia 2017 r.
  Doradztwo indywidualne/opracowanie Biznes planów
  Zobacz jak wypełnić cześć: Dane Wnioskodawcy – Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa

 • 29.08.2017 r. - 11.09.2017 r.
  Termin naboru biznesplanów oraz dokumentów potrzebnych do uzyskania wsparcia finansowego
  Dokumenty potrzebne do uzyskania wsparcia finansowego dostępne są w zakładce Dokumenty

 • 13 – 17 września 2017 r.

  Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

 • 17 września 2017 r.

  Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

  1. wstępna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
  2. rezerwowa lista biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego
  3. lista biznesplanów nie rekomendowanych do dofinansowania

  Uczestnik projektu, którego wniosek nie znalazł się na liście wstępnej liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków. Odwołanie można złożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia.

 • 18 - 22 września 2017 r.

  Procedura odwoławcza od oceny KOW

 • 23 września 2017 r.

  Zakończenie pracy KOW.

 • 27-28 września 2017 r.

  Podpisywanie umów o udzielenie wsparcia pomostowego oraz umów o świadczenie usług doradztwa biznesowego

  Zobacz galerię

 • 10 października 2017 r., 23 października 2017 r.

  Podpisywanie umów o udzieleniu wsparcia finansowego oraz umów o świadczenie usług doradztwa biznesowego jako wsparcia pomostowego po udzieleniu wsparcia finansowego w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • 27 listopada 2017 r. 22.12.2017 r.

  Rozliczanie przez Uczestników projektu otrzymanej w ramach umowy o udzieleniu wsparcia finansowego dotacji inwestycyjnej

 • 25 stycznia 2018 r. – 24 kwietnia 2018 r.

  Kontrole w zakresie prawidłowości wydatkowania bezzwrotnego wsparcia finansowego przez Uczestników projektu

 • 25 stycznia 2018 r. – październik 2018 r.

  Doradztwo biznesowe

 • 26 marca 2018 r. – 22 kwietnia 2018 r.

  Rozliczanie przez Uczestników projektu półrocznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego finansowego

 • 21 sierpnia 2018 r. – 19 września 2018 r.

  Wizyty monitoringowe w zakresie:

  1. faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej,
  2. wykorzystania przez Uczestnika projektu zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym Biznesplanem,
  3. prowadzenia działalności gospodarczej jest w sektorze białej gospodarki i/lub zielonej gospodarki (jeżeli dotyczy),
  4. zatrudnienia pracownika/ów w ramach działalności gospodarczej, zgodnie z deklaracją złożoną w  Biznesplanie (Kategoria II pkt. 2),
  5. posiadania i przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną dotacją oraz finansowym wsparciem pomostowym,
  6. prawidłowego rozliczania wydatków, w tym w szczególności:
   • wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego (wydatki te nie stanowią odliczenia zarówno od przychodów/dochodów, jak i od podatku dochodowego oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu),
   • prawidłowej amortyzacji środków trwałych i wyposażenia zakupionego ze środków dotacji inwestycyjnej, odzyskania i rozliczenia podatku VAT, (dotyczy to zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również finansowego wsparcia pomostowego – jeżeli dotyczy).
  7. podejmowanych działań promocyjnych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planowanych i zrealizowanych Biznesplanie działań marketingowych.
  8. rozliczenia podatku VAT.